Linh kiện Iphone, apple

I – LINH KIỆN APPLE
Cóc , Cáp sạc , Tai Nghe :

Cóc 5S , 6 ,6+( ZIN theo máy)_______ : 250.000
Cóc Táo Yzin ( nhái giống zin 99%)___ : 160.000
Cóc Táo A8______________________ : 100.000
Cóc Táo ( loại 2 )_________________ : 60.000
Cóc iPad 12W ZIN________________ : 280.000
Cóc iPad 12w ZIN LK______________:150.000

—————————————————–

Cáp Ip6,6+ ( ZIN BỐC MÁY )________ : 350.000
Cáp 5 ( ZIN FOXCOM)_____________ : 220.000
Cáp 5 ( loại A+) __________________ : 150.000
Cáp 5 ( loại A )___________________ : 80.000
Cáp 5 ( loại 1 )___________________ : 50.000
Cáp 4S ( ZIN BỐC MÁY )____________ : 150.000
Cáp 4S ( loại A+)_________________ : 80.000
Cáp 4S ( loại A )__________________ : 50.000

——————————————————

Tai Nghe 5 ( ZIN BỐC MÁY IP6 )_____ : 350.000
Tai Nghe 5 (ZIN FOXCON)__________ : 350.000
Tai Nghe 5 ( loại A+) giống ZIN 99 % _ : 150.000
Tai Nghe 5 ( lưới xanh loại 1 )_______ : 80.000
Tai Nghe 4S (loại A)_______________ : 90.000

Anh Chị Em lấy số lượng SẼ CÓ GIÁ TỐT !
* Cảm ứng Mini 3 ( TRẮNG ) : 1.200.000

iPhone 6 (4.7’)
++++++
Màn Hình iPhone 6 ( Trắng , Đen ) __________ : 1.900 (CALL)
Sườn iPhone 6 ( Trắng , Gold , Grey )________ : 1.600.000( bao khắc )
Dây Tai Nghe + Sạc iPhone6 ( Trắng , Đen )___ : 350.000
Dây Wifi iPhone 6 ______________________ : 250.000
Dây Nguồn iPhone 6 ____________________ : 300.000
Dây Volume iPhone 6____________________ : 200.000
Dây Home iPhone 6________________________: 400.000
Rung iPhone 6 _____________________________: 250.000
Xi Camera iPhone 6 _______________________: 80.000
Ốc Bộ iPhone 6_____________________________: 130.000
Camera sau iPhone 6 _______________________: 600.000
Cảm Biến + Camera trước iPhone6 FULL_____ : 600.000
Loa iPhone 6 __________________________ : 150.000
Pin iPhone 6(ZIN)_________________________ : 650.000

Lót Màn Hình iPhone 6 ___________________ : 700.000

iPhone 6+ (5.5’)
Màn Hình iPhone 6+ ________________________ : ( CALL )
Dây Tai Nghe + Đuôi sạc iPhone 6+ ( Trắng , Đen )_ : 550.000
Sườn iPhone 6+ ( Trắng , Gold , Grey )_____________ : 1tr900
Dây Wifi iPhone 6+____________________________ :300.000
Dây nút Nguồn dây Nguồn iPhone6+_______________ : 250.000
Camera + Cảm biến iPhone 6+ FULL_______________ : 800.000
Chuông iPhone 6+_____________________________ : 350.000
Phản quang iPhone 6+_________________________ : 550.000
Pin Zin iPhone 6+(LK)__________________________ : 700.000
Pin Zin iPhone 6+(ZIN MÁY)_____________________ : 900.000
Cam sau iPhone 6+____________________________ : 900.000
Lót Màn Hình iPhone 6+________________________ : 550.000
Keo Dán Pin iPhone 6+_________________________ : 50.000

iPhone 5S :

Màn Hình iPhone 5S ZIN MỚI _________________________ : 1.300.000 ( bao test cửa hàng )
Màn Hình iPhone 5S ZIN THEO MÁY __________________ : 1.500.000 ( bao test cửa hàng )
Sườn 5S ( TRẮNG / GREY / GOLD )___________________: 570.000( Bao công thay)
Sườn 5S GIẢ 6 ( TRẮNG /GREY/ GOLD ) ______________ : 1.00.000 ( Bao thay)
Camera SAU iPhone 5S _______________________________ : 350.000
Camera TRƯỚC+Cảm Biến iPhone 5S____________________ : 290.000
Dây Tai Nghe + Đuôi sạc iPhone 5S (Trắng/Đen)ZIN MỚI____ : 300.000
Dây Tai Nghe + Đuôi sạc iPhone 5S (Trắng/Đen)ZIN MÁY____ : 350.000
Dây Nguồn+Volume+Gạc Rung iPhone 5S________________ : 300.000
Chuông iPhone 5S___________________________________ : 250.000
Loa iPhone 5S _____________________________________ : 250.000
Dây Nút Home iPhone 5S (TRẮNG/GOLD/ĐEN) ZIN THEO MÁY : 250.000
PIN iPhone 5S ( ZIN THEO MÁY ) ______________________ : 350.000
LÓT Màn Hình iPhone 5S ______________________________ : 350.000
Dây Wifi iPhone 5S __________________________________ : 250.000
Phản quang iPhone 5S ________________________________ : 450.000
RUNG iPhone 5S_____________________________________ : 150.000
RON iPhone 5S ZIN (TRẮNG/ĐEN) ______________________ : 200.000

iPhone 5C:
+++++
Sườn iPhone 5C (ĐỦ MÀU) ZIN __________________ : 200.000
Màn Hình iPhone 5C (ĐEN)______________________ : 700.000
Camera iPhone 5C Sau_________________________ : 150.000
Nút HOME iPhone 5C (ĐEN)_____________________ : 20.000
Dây nút HOME iPhone 5C _______________________ : 40.000
Camera trước + cảm biến iPhone 5C ______________ : 150.000
RUNG iPhone 5C______________________________ : 30.000
Dây Sạc iPhone 5C____________________________ : 100.000
Dây Nguồn + Volume iPhone 5C__________________ : 80.000
Pin Zin iPhone 5C _____________________________ : 100.000

iPhone 5G :
+++++
Sườn 5G (TRẮNG/ĐEN)không đồ______________________ : 250.000 ( đủ đồ: 320k)
Sườn 5G giả 5S (GOLD/GREY)không đô_________________ : 250.000 ( đủ đồ: 320k)
Sườn 5G Gỉa 6(GOLD/GREY/ĐỦ MÀU)___________________ : 580.000 ( KHẮC : 630K)
Loa trong iPhone 5 __________________________________ : 15.000
Chuông iPhone 5G __________________________________ : 40.000
Dây cảm biến + Camera trước iPhone 5G _________________ : 50.000
Camera Sau iPhone 5G _______________________________ : 120.000
Ăn ten 2 dây ngắn iPhone 5G__________________________ : 35.000
Rung iPhone 5G _____________________________________ : 25.000
Dây nút Home iPhone 5G ZIN__________________________ : 10.000
Dây Wifi iPhone 5G__________________________________ : 20.000
Dây Nguồn+Volume+Gạt rung iPhone 5G_________________ : 40.000
Bộ Phím Sườn iPhone 5G (Trắng/Đen)____________________ : 40.000
Bộ Phím Sườn iPhone 5G (GOLD/GREY)___________________ : 60.000
Dây Sạc+Tai Nghe iPhone 5G (TRẮNG/ĐEN)_______________ : 70.000
Lót Màn Hình iPhone 5G ______________________________ : 50.000
RON iPhone 5G (TRĂNG/ĐEN)__________________________ : 30.000
Pin Zin iPhone 5G____________________________________ : (CALL)
Bộ ốc đủ bộ iPhone 5G _______________________________ : 25.000
Ốc Đít iPhone 5G (TRẮNG/ĐEN)_________________________ : 1.500 (GOLD : 2.000)
Nút HOME 5G GIẢ 5S (TRẮNG/GREY/GOLD)______________ : 15.000
Viền Xi Đủ Bộ (TRẮNG/ĐEN/GOLD)______________________ : 30.000
Nút Home iPhone 5G ĐEN _____________________________ : 25.000
Nút Home iPhone 5G TRẮNG __________________________ : 30.000
Keo dán PIN iPhone 5G _______________________________ : 8.000
Galanty iPhone 5G (TRẮNG/ĐEN) 1 bộ trước/sau___________ : 8.000

iPhone 4S :
++++++++
Màn Hình iPhone 4G/4S ZIN LK (TRẮNG/ĐEN) CÓ KHUNG RON_: 350.000
Màn Hình iPhone 4G/4S ZIN ép (TRẮNG/ĐEN) CÓ KHUNG RON_: 410.000 T.Hêt
Nắp Lưng Sau iPhone 4S (TRẮNG/ĐEN)__________________ : 35.000
Bẫy SIM iPhone 4S___________________________________ : 8.000
Dây Tai Nghe iPhone 4S ( TRẮNG/ĐEN)___________________ : 40.000
Chuông iPhone 4S___________________________________ : 15.000
Loa trong iPhone 4S__________________________________ : 10.000
Rung iPhone 4S _____________________________________ : 20.000
Dây sạc iPhone 4S (TRẮNG/ĐEN)________________________ : 50.000
Camera sau iPhone 4S ____________________________________ : 70.000
Camera trước iPhone 4S_______________________________ : 65.000
Dây Wifi iPhone 4S __________________________________ : 25.000
Dây Sóng iPhone 4S __________________________________ : 25.000
Dây Nguồn iPhone 4S Zin Máy__________________________ : 60.000
RON iPhone 4S ZIN ( TRẮNG/ĐEN)______________________ : 35.000
RON iPhone 4S LK ( TRẮNG/ĐEN )_______________________ : 20.000
Nút HOME iPhone/4S ________________________________ : 10.000
Ốc đít iPhone 4S ____________________________________ : 1.500
Bộ Ốc iPhone 4S ____________________________________ : 15.000
PIN iPhone 4S _____________________________________ : CALL
Bộ Nút (Nguồn/Gạt Rung/Volume) iPhone 4S _____________ : 30.000
Viền Xi Tai Nghe iPhone 4S ____________________________ : 5.000
Hộp iPhone 4S Lùn LL ________________________________ : 30.000
Galanty iPhone 4S nấu máy (Trắng/Đen) 1 bộ 2 mặt ________ : 8.000

iPhone 4G :

+++++++++++
Nắp Lưng Sau iPhone 4G (TRẮNG/ĐEN)____________: 35.000
Bẫy SIM iPhone 4G____________________________: 8.000
Dây Tai Nghe iPhone 4G ( TRẮNG/ĐEN)____________ : 30.000
Chuông iPhone 4G_____________________________ : 15.000
Loa trong iPhone 4G__________________________ : 10.000
Rung iPhone 4G _____________________________ : 20.000
Dây sạc iPhone 4G (TRẮNG/ĐEN)________________ : 50.000
Camera sau iPhone 4G _____________________________ : 70.000
Camera trước iPhone 4G________________________ : 65.000
Dây Wifi iPhone 4G ____________________________ : 15.000
Dây Sóng iPhone 4G ___________________________ : 25.000
Dây Nguồn iPhone 4G Zin Máy____________________ : 60.000
RON iPhone 4G ZIN ( TRẮNG/ĐEN)________________ : 35.000
RON iPhone 4G LK ( TRẮNG/ĐEN )________________ : 20.000
Nút HOME iPhone 4G __________________________ : 10.000
Ốc đít iPhone 4G ______________________________ : 2.000
Bộ Ốc iPhone 4G______________________________ : 15.000
PIN iPhone 4G ________________________________ : CALL
Bộ Nút (Nguồn/Gạt Rung/Volume) iPhone 4G _______ : 30.000
Viền Xi Tai Nghe iPhone 4G ______________________ : 5.000
Hộp iPhone 4G Lùn LL __________________________ : 30.000
Galanty iPhone 4G nấu máy (Trắng/Đen) 1 bộ 2 mặt __ : 8.000

iPhone 3G / 3GS :

++++++++++
Màn hình iPhone 3G/3GS _____________________________ : 220.000 (bao test tại CH)
Dây Cảm Biến/ Dây Loa / Dây Nguồn iPhone 3G/3GS _______ : 30.000
Cụm Sạc iPhone 3G/3GS (TRẮNG/ĐEN)___________________ : 65.000
Dây Tai Nghe (TRẮNG/ĐEN) iPhone 3G/3GS_______________ : 20.000
Chuông iPhone 3G/3GS_______________________________ : 10.000
Loa iPhone 3G/3GS__________________________________ : 10.000
Micro iPhone 3G/3GS_________________________________ : 5.000
Dây Wifi iPhone 3G/3GS______________________________ : 10.000
Tiếp Sóng / Miếng dán Ănten __________________________ : 10.000
Đệm nút HOME / Dây Nút Home iPhone 3G/3GS____________ : 5.000
PIN iPhone 3G/3GS __________________________________ : 65.000

iPad mini 1 -2
++++++++
Màn Hình Ipad Mini 1 ________________________________ : 950.000
Màn Hình Ipad Mini 2_________________________________ : 900.000
Lưng / Vỏ iPad Mini 1/2 ______________________________ : 800.000
Cảm Ứng iPad Mini 1/2 (TRẮNG/ĐEN)LK__________________ : 160.000
Cảm Ứng iPad Mini 1/2 (TRẮNG/ĐEN) ZIN________________ : 260.000
Cảm Ứng iPad Mini 1/2(TRẮNG/ĐEN)có SOCKET ZIN ________ : 580.000
Cảm Ứng iPad Mini 1/2(TRẮNG/ĐEN)có SOCKET LK_ ________ : 400.000
Dây sạc iPad Mini 1/2 (TRẮNG/ĐEN)_____________________ : 60.000
Dây Nút Home iPad Mini 1/2 ___________________________ : 50.000
Dây Nguồn iPad Mini 1/2______________________________ : 50.000
Chuông iPad Mini 1/2________________________________ : 80.000
Khay SIM iPad Mini 1/2 (TRẮNG/ĐEN/GREY)______________ : 30.000
Pin iPad Mini 1 _____________________________________ : 200.000
Pin iPad Mini 2 ______________________________________ : 300.000

iPad 1 :
++++++++
Màn Hình iPad 1________________________ : 800.000
Cảm ứng iPad 1_________________________ : 300.000
Mặt Lưng/Vỏ iPad 1 _____________________ : 400.000
Pin iPad 1 _____________________________ : 180.000

iPad 2 :
++++++++
Màn Hình iPad 2________________________ : 930.000
Cảm Ứng iPad 2 (TRẮNG/ĐEN)_____________ : 160.000
Mặt Lưng /Vỏ iPad 2 3G__________________ : 750.000
Mặt Lưng /Vỏ iPad 2 Wifi _________________ : 750.000
Chuông iPad 2 _________________________ : 80.000
Camera Trước iPad 2 ____________________ : 50.000
Camera Sau iPad 2 ______________________ : 50.000
Dây Nguồn iPad 2 _______________________ : 30.000
Dây Wifi iPad 2 _________________________ : 30.000
Dây Sạc iPad 2 _________________________ : 70.000
Khung RON iPad 2 (Trắng /Đen)____________ : 20.000
Khay SIM iPad 2 (TRĂNG/ĐEN)_____________ : 25.000
Hộp iPad 2 LK __________________________ : 70.000
Hộp iPad 2 ZIN _________________________ : 100.000

iPad 3 – 4 :
+++++++
Màn Hình iPad 3,4 ______________________ : 800.000
Vỏ iPad 3 3G/Wifi_______________________ : 750.000
Vỏ iPad 4 3G/Wifi_______________________ : 800.000
Cảm Ứng iPad 3,4 (Trắng/Đen)_____________ : 160.000
Dây Wifi iPad 3,4 _______________________ : 30.000
Dây Nguồn iPad 3,4 _____________________ : 40.000
Camera Trước/Sau iPad 3,4 _______________ : 120.000
Camera Trước iPad 4_____________________ : 130.000
Camera Sau iPad 4______________________ : 120.000
Dây Nút HOME iPad 3,4__________________ : 40.000
Khung RON iPad 3,4 (TRẮNG/ĐEN)_________ : 30.000
Dây Sạc iPad 3__________________________ : 50.000
Dây Sạc iPad 4__________________________ : 70.000
Chuông iPad 3,4________________________ : 70.000
Galanty iPad 2,3,4_______________________ : 20.000
PIN iPad 3,4___________________________ : 250.000

iPad AIR :

+++++
Cảm Ứng iPad AIR ZIN/LK________________ : 500K/350K
Màn Hình iPad AIR ______________________ : 1TR
Camera TRƯỚC/SAU iPad AIR_____________ : 130.000
Dây Nút HOME iPad AIR__________________ : 80.000
Galanty iPad AIR _______________________ : 20.000
Hộp iPad AIR __________________________ : 70.000

Tổng quan đánh giá

Bấm để đánh giá chất lượng

Chấm điểm trung bình / 5. Số lần đánh giá:

Chưa có đánh giá, bạn hãy là người đầu tiên !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status