Cập nhật file đầy đủ 4 file samsung 2016 A3, A5, A7, E5..

File full samsung cứu máy tại Nha Trang

Tổng hợp các file đầy đủ dùng để repair máy tại Quỳnh An Mobile.

SM-310E

E:\DROID\CAC DONG DIEN THOAI\SM-130E\G130EXXU0AOC1_OXE0AOB1_v4.4.2_Repair_Firmware

AP_G130EXXU0AOC1_CL4427826_QB4313065_REV02_user_low_ship_.tar.md5
BL_G130EXXU0AOC1_CL4427826_QB4313065_REV02_user_low_ship.tar.md5
CSC_OXE_G130EOXE0AOB1_CL4147741_QB4173283_REV02_user_low_ship.tar.md5
MODEM_G130EXAU0AOB1_REV00_CL_1859117.tar.md5
YOUNG2DS2G_SWA_OPEN_HWREV02.pit

SM-A300F

E:\DROID\CAC DONG DIEN THOAI\SM-A300F\A300FU_XXU1ANL5_DDX1ANL9

A3ULTE_EUR_OPEN_HIDDEN220MB.pit
AP_A300FUXXU1ANL5_CL3432073_QB3242300_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_A300FUXXU1ANL5_CL3432073_QB3242300_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A300FUXXU1ANL5_CL3432073_QB3242300_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_DDX_A300FUDDX1ANL9_CL3544529_QB3295946_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

\SM-A300F\A300FXXU1ANKC_OXY1ANKC_Repair_Firmware.zip
2014-12-26 20:39        Folder        Folder  A300FXXU1ANKC_OXY1ANKC
A3LTE_EUR_OPEN.pit
AP_A300FXXU1ANKC_CL235220_QB2934160_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_A300FXXU1ANKC_CL235220_QB2934160_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A300FXXU1ANKC_CL235220_QB2934160_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OXY_A300FOXY1ANKC_CL235220_QB2934160_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   1206799041     658182224  6

\SM-A300F\A300FXXU1AOB8_OXY1AOB8_Repair_Firmware.zip
2015-03-18 01:38        Folder        Folder  A300FXXU1AOB8_OXY1AOB8
A3LTE_EUR_OPEN.pit
AP_A300FXXU1AOB8_CL417614_QB4179553_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_A300FXXU1AOB8_CL417614_QB4179553_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A300FXXU1AOB8_CL417614_QB4179553_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OXY_A300FOXY1AOB8_CL417614_QB4179553_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   1175556801     637448751  6

\SM-A300F\A300FXXU1AOC1_OLB1AOC1_Repair_Firmware.zip
2015-04-17 13:40        Folder        Folder  A300F_XXU1AOC1_OLB1AOC1
A3LTE_EUR_OPEN.pit
AP_A300FXXU1AOC1_CL200223_QB4242565_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_A300FXXU1AOC1_CL200223_QB4242565_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A300FXXU1AOA7_CL200223_QB3636594_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OLB_A300FOLB1AOC1_CL200223_QB4234829_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   1183267521     646567693  6

SM-A300G

\SM-A300G\A300GDXU1AOA4_OLC1AOA1_Repair_Firmware.zip
2015-02-02 08:30        Folder        Folder  A300GDXU1AOA4_OLC1AOA1
A3LTE_SEA_XSO.pit
AP_A300GDXU1AOA4_CL373844_QB3847493_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_A300GDXU1AOA4_CL373844_QB3847493_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A300GDXU1AOA1_REV00_CL_1827931.tar.md5
CSC_OLC_A300GOLC1AOA1_CL367820_QB3792334_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   1169699488     639631892  6

SM-A300H

E:\DROID\CAC DONG DIEN THOAI\SM-A300H\4files.pit.A300HXXU1AOAE_OXY1AOAE_Repair_Firmware.zip
2015-02-09 18:18        Folder        Folder  A300H_XXU1AOAE_OXY1AOAE
A33G_EUR_OPEN.pit
AP_A300HXXU1AOAE_CL366112_QB3773624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_A300HXXU1AOAE_CL366112_QB3773624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A300HXXU1AOAE_CL366112_QB3773624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OXY_A300HOXY1AOAE_CL366112_QB3773624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   1185817281     647246600  6

 

#  Archive E:\DROID\CAC DONG DIEN THOAI\SM-A300H\SM-A300H QCN.rar
SM-A300H_MPSS.DPM.1.0.c7.1-00085-M8916EAAAANVZM-1_21-6-2015_1-16-55.qcn
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                       377856         35687  1

 

#  Archive E:\DROID\CAC DONG DIEN THOAI\SM-A300H\SM-A300HXXU1ANKC_OXE1ANJ1_OXY1ANKC RF.rar
SM-A300HXXU1ANKC_OXE1ANJ1_OXY1ANKC RF\A33G_EUR_OPEN.pit
SM-A300HXXU1ANKC_OXE1ANJ1_OXY1ANKC RF\AP_A300HXXU1ANKC_CL235220_QB2935324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
SM-A300HXXU1ANKC_OXE1ANJ1_OXY1ANKC RF\BL_A300HXXU1ANKC_CL235220_QB2935324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
SM-A300HXXU1ANKC_OXE1ANJ1_OXY1ANKC RF\CP_A300HXXU1ANKC_CL235220_QB2935324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
SM-A300HXXU1ANKC_OXE1ANJ1_OXY1ANKC RF\CSC_OXE_A300HOXE1ANJ1_CL211949_QB2712176_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
SM-A300HXXU1ANKC_OXE1ANJ1_OXY1ANKC RF\CSC_OXY_A300HOXY1ANKC_CL235220_QB2935324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
SM-A300HXXU1ANKC_OXE1ANJ1_OXY1ANKC RF
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   1249714991     613538493  7

SM-A300X

#  Archive E:\DROID\CAC DONG DIEN THOAI\SM-A300X\4files.pit.A300XUXXU1ANL2_PAP1ANL2_Repair_Firmware.zip
A300XU_XXU1ANL2_PAP1ANL2
A300XU_XXU1ANL2_PAP1ANL2\A3ULTE_EUR_LDU.pit
A300XU_XXU1ANL2_PAP1ANL2\AP_A300XUXXU1ANL2_LLK_CL3432061_QB3240694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A300XU_XXU1ANL2_PAP1ANL2\BL_A300XUXXU1ANL2_LLK_CL3432061_QB3240694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A300XU_XXU1ANL2_PAP1ANL2\CP_A300XUXXU1ANL1_LLK_CL3432061_QB3182251_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A300XU_XXU1ANL2_PAP1ANL2\CSC_PAP_A300XUPAP1ANL2_LLK_CL3432061_QB3240694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   3127403548    2110885432  6

 

#  Archive E:\DROID\CAC DONG DIEN THOAI\SM-A300X\A300XZXXU1ANL2_PAP1ANL2_Repair_Firmware.zip
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\A3LTE_EUR_LDU.pit
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\AP_A300XZXXU1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\BL_A300XZXXU1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\CP_A300XZXXU1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\CSC_PAP_A300XZPAP1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   2583812821    1833185478  6

 

#  Archive E:\DROID\CAC DONG DIEN THOAI\SM-A300X\A300XZXXU1ANL2_PAP1ANL2_Repair_Firmware_2.zip
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\A3LTE_EUR_LDU.pit
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\AP_A300XZXXU1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\BL_A300XZXXU1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\CP_A300XZXXU1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\CSC_PAP_A300XZPAP1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   2583812821    1833185478  6

 

 

 

SM-A500F

 

2015-12-30 23:53    1175762381    1175762381  A500FUXXU1ANL6_OXA1ANL5_Repair_Firmware.zip
#  Archive A500FUXXU1ANL6_OXA1ANL5_Repair_Firmware.zip
A500FU_XXU1ANL6_OXA1ANL5
A500FU_XXU1ANL6_OXA1ANL5\A5ULTE_EUR_OPEN.pit
A500FU_XXU1ANL6_OXA1ANL5\AP_A500FUXXU1ANL6_CL3550082_QB3324062_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A500FU_XXU1ANL6_OXA1ANL5\BL_A500FUXXU1ANL6_CL3550082_QB3324062_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A500FU_XXU1ANL6_OXA1ANL5\CP_A500FUXXU1ANL5_CL3550082_QB3303872_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A500FU_XXU1ANL6_OXA1ANL5\CSC_OXA_A500FUOXA1ANL5_CL3550082_QB3303872_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   1175762381    1175762381  1

 

 

2015-12-30 13:24    1252592981    1252592981  A500FUXXU1AOB4_DDX1AOB2_Repair_Firmware.zip
#  Archive A500FUXXU1AOB4_DDX1AOB2_Repair_Firmware.zip
A500FU_XXU1AOB4_DDX1AOB2
A500FU_XXU1AOB4_DDX1AOB2\A5ULTE_EUR_OPEN_HIDDEN220M.pit
A500FU_XXU1AOB4_DDX1AOB2\AP_A500FUXXU1AOB4_CL4312036_QB4183665_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A500FU_XXU1AOB4_DDX1AOB2\BL_A500FUXXU1AOB4_CL4312036_QB4183665_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A500FU_XXU1AOB4_DDX1AOB2\CP_A500FUXXU1AOB4_CL4312036_QB4183665_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A500FU_XXU1AOB4_DDX1AOB2\CSC_DDX_A500FUDDX1AOB2_CL4269933_QB4143603_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   1252592981    1252592981  1

 

 

2015-12-29 15:06    1198565750    1198565750  A500FUXXU1AOB4_OXA1AOB1_v4.4.4_Repair_Firmware.zip
#  Archive A500FUXXU1AOB4_OXA1AOB1_v4.4.4_Repair_Firmware.zip
500FUXXU1AOB4_OXA1AOB1_v4.4.4_Repair_Firmware\A5ULTE_EUR_OPEN.pit
A500FUXXU1AOB4_OXA1AOB1_v4.4.4_Repair_Firmware\BL_A500FUXXU1AOB4_CL4312036_QB4183665_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A500FUXXU1AOB4_OXA1AOB1_v4.4.4_Repair_Firmware\CP_A500FUXXU1AOB4_CL4312036_QB4183665_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A500FUXXU1AOB4_OXA1AOB1_v4.4.4_Repair_Firmware\CSC_OXA_A500FUOXA1AOB1_CL4004591_QB3927683_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A500FUXXU1AOB4_OXA1AOB1_v4.4.4_Repair_Firmware\AP_A500FUXXU1AOB4_CL4312036_QB4183665_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_.tar.md5
A500FUXXU1AOB4_OXA1AOB1_v4.4.4_Repair_Firmware
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   1198565750    1198565750  1

 

Back to susutun
1file.pit.Galaxy.Prevail.LTE.Galaxy.Core.Prime.G360PVPU0ANL8_SPT0ANL8.zip
600.94 MB 23 0 2015-10-04 12:32:51
Description: ALL_SPT_G360PVPU0ANL8_G360PSPT0ANL8_CL314173_QB3361736_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 COREPRIMELTE_USA_SPR.pit
1file.pit.Note3.SM-N900V.5.0.N900VVRUEOF1_N900VVZWEOF1_VZW.rar
1.57 GB 22 0 2016-01-01 18:59:16
Description: ALL_VZW_N900VVRUEOF1_N900VVZWEOF1_CL4445722_QB5692972_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 SS_DL.dll HLTE_USA_VZW.pit, Size 4.02 KB…
1file.pit.Note5.SM-N920L.5.1.1.N920LKLU1AOHB_N920LLUC1AOHB_LUC.rar
1.79 GB 6 0 2016-01-06 01:52:31
1file.pit.Note5.SM-N920L.5.1.1.N920LKLU2AOJ2_N920LLUC2AOJ2_LUC.rar
1.81 GB 12 0 2016-01-03 05:23:39
Description: ALL_LUC_N920LKLU2AOJ2_N920LLUC2AOJ2_CL5947698_QB6555584_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_KOR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
1file.pit.Note5.SM-N920P.5.1.1.N920PVPU1AOGD_N920PSPT1AOGD_SPR.rar
1.66 GB 10 0 2016-01-06 01:37:23
Description: ALL_SPT_N920PVPU1AOGD_N920PSPT1AOGD_CL5377588_QB5685818_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920P_1AOGD_USA_SPR.pit, Size 3.39 KB…
1file.pit.Note5.SM-N920R4.5.1.1.N920R4TYU1AOGE_N920R4USC1AOGE_USC.rar
1.63 GB 5 0 2016-01-06 01:18:26
Description: ALL_USC_N920R4TYU1AOGE_N920R4USC1AOGE_CL5377588_QB5711392_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920R4_1AOGE_USA_USC.pit, Size 3.26 KB…
1file.pit.Note5.SM-N920T.5.1.1.N920TUVU1BOH6_N920TTMB1BOH6_TMB.rar
1.71 GB 12 0 2016-01-05 06:22:15
Description: ALL_TMB_N920TUVU1BOH6_N920TTMB1BOH6_CL5556672_QB6150999_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920T_1AOGE_USA_TMO.pit, Size 3.00 KB…
1file.pit.Note5.SM-N920T.5.1.1.N920TUVU2COI5_N920TTMB2COI5_TMB.rar
1.71 GB 12 0 2016-01-03 04:43:15
Description: ALL_TMB_N920TUVU2COI5_N920TTMB2COI5_CL5556672_QB6365044_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_USA_TMO.pit, Size 3.00 KB…
1file.pit.S5.5.0.G900L.G900LKLU1BOI1_G900LLUC1BOI1_LUC.rar
1.51 GB 7 0 2015-12-28 04:02:41
Description: G900L_1BOI1_KOR_OPEN.pit 4.14 KB ALL_LUC_G900LKLU1BOI1_G900LLUC1BOI1_CL5726550_QB6182193_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
1file.pit.S6.Edge+.SM-G928T.5.1.1.G928TUVU2COI5_G928TTMB2COI5_TMB.rar
1.66 GB 2 0 2016-01-01 19:31:21
Description: ZENLTE(G928T)_USA_TMO.pit, Size 3.00 KB… ALL_TMB_G928TUVU2COI5_G928TTMB2COI5_CL5556672_QB6365059_REV00_user_low_ship.tar.md5
2file.Galaxy.I8250ZMLJ1_CHMLJ1Pass-educells08.rar
209.13 MB 13 0 2015-10-15 16:52:07
Description: CSC_GT-I8250CHMLJ1.tar.md5 (4.68 MB) I8250_BIN_I8250ZMLJ1_user_1202542_REV02.tar.md5 (399.27 MB)
2file.pit.Galaxy.Ace.2.I8160XXLK6_OXELF1Pass-educells08.rar
420.38 MB 44 0 2015-10-15 16:30:31
Description: GT-I8160_EUR_XX_4G.pit (2.98 KB) CODE_GT-I8160_I8160XXLK6_CL1211243_REV00_user_SEC_KEY_LK6_4G.tar.md5 (590.30 MB) CSC_GT-I8160-MULTI-CSC-OXELF1_SEC_KEY_4G.tar.md5 (140.21 MB)
2file.pit.Galaxy.S.Advance.GT-I9070.XXLD1_SERLD1_8GPass-educells08.rar
476.34 MB 28 0 2015-10-07 15:45:58
Description: GT-I9070_EUR_XX_8G_20111220_KL6.pit (2.98 KB) GT-I9070_EUR_XX_16G_20111228_KL8.pit (2.98 KB) GT-I9070_CHN_CHN_8G.pit (2.98 KB) GT-I9070_CHN_CHN_16G.pit (2.98 KB) CODE_GT-I9070_I9070XXLD1_CL1067329_REV00_user_SEC_KEY_LD1_8G.tar.md5 (597.86 MB) CSC_GT-I9070_I9070XXLD1_CL1067329_REV00_user_SEC_KEY-CSC-SER_LD1_8G.tar.md5 (209.74 MB)
2file.pit.Galaxy.S.Advance.GT-I9070XXLD1_SERLD1_16GPass-educells08.rar
476.34 MB 32 0 2015-10-07 15:49:30
Description: GT-I9070_EUR_XX_8G_20111220_KL6.pit (2.98 KB) GT-I9070_EUR_XX_16G_20111228_KL8.pit (2.98 KB) GT-I9070_CHN_CHN_8G.pit (2.98 KB) GT-I9070_CHN_CHN_16G.pit (2.98 KB) CODE_GT-I9070_I9070XXLD1_CL1067329_REV00_user_SEC_KEY_LD1_16G.tar.md5 (601.35 MB) CSC_GT-I9070_I9070XXLD1_CL1067329_REV00_user_SEC_KEY-CSC-SER_LD1_16G.tar.md5 (209.74 MB)
2file.pit.Galaxy.S.Advance.GT-I9070ZCLP9_CHNLP9Pass-educells08.rar
541.74 MB 39 0 2015-10-07 15:52:27
Description: GT-I9070_EUR_XX_8G_20111220_KL6.pit (2.98 KB) GT-I9070_EUR_XX_16G_20111228_KL8.pit (2.98 KB) GT-I9070_CHN_CHN_8G.pit (2.98 KB) GT-I9070_CHN_CHN_16G.pit (2.98 KB) CODE_I9070ZCLP9_987363_REV00_user_low_ship.tar.md5 (605.19 MB) CSC_CHN_I9070CHNLP9_987363_REV00_user_low_ship.tar.md5 (309.06 MB)
2file.pit.Galaxy.S3.Mini.I8190XXALK6_OXAALK6Pass-educells08.rar
557.73 MB 20 0 2015-10-15 16:44:48
Description: i8190_Goldenxx.pit CODE_I8190XXALK6_538576_REV00_user_low_ship.tar.md5 (968.80 MB) CSC_OXA_I8190OXAALK6_538576_REV00_user_low_ship.tar.md5 (106.29 MB) goldenxx.pit (3.50 KB)
2file.pit.Samsung.Galaxy.Beam.I8530XXLEA_DBTLE3_8GPass-educells08.rar
335.98 MB 27 0 2015-10-15 15:30:36
Description: GT-I8530_EUR_XX_8G.pit (2.98 KB) CODE_GT-I8530_I8530XXLEA_CL1124558_REV00_user_SEC_KEY_LEA_8G.tar.md5 (625.31 MB) CSC_GT-I8530-CSC-DBTLE3_SEC_KEY_8G.tar.md5 (44.34 MB)
2file.S.3.Mini.I8190-sst.rar
694.54 MB 31 0 2015-10-18 20:38:00
Description: CODE_I8190XXAMA2_809600_REV00_user_low_ship.rar, Size 481.20 MB. CSC_OXE_I8190OXEAMA1_800680_REV00_user_low_ship.rar, Size 106.89 MB CSC_OJV_I8190OJVAMC3_1096943_REV00_user_low_ship.rar, Size 106.45 MB…
2files.pit.Galaxy.Ace.2.I8160L.4.1.2.Thailand.rar
438.25 MB 35 0 2015-09-24 11:55:23
Description: GT-I8160L/V.DCME1 Odin3_v1.85.exe (416.50 KB) CODE_I8160LDCME1_1106830_REV00_user_low_ship.tar.md5 (587.26 MB) CSC_THL_I8160LTHLME1_1106830_REV00_user_low_ship.tar.md5 (248.20 MB) GT-I8160_EUR_XX_4G.pit (2.98 KB) credit http://www.tsar3000.com/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=601:samsung-i8160-i8160l-i8160p-galaxy-ace-2-firmwares&catid=55:samsung&Itemid=82
2files.pit.Galaxy.S3.Mini.GT-I8190N.4.1.2.rar
622.08 MB 48 0 2015-09-24 10:53:53
Description: goldenxx_nfc.pit (3.50 KB) Odin3.03.zip (468.70 KB) Odin3.ini (775.00 B) Odin3_v3.03.exe (954.50 KB) SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_v1_4_4_0.exe (23.15 MB) tmax.dll (156.00 KB) zlib.dll (100.00 KB) V.DXAMB1.rar (598.08 MB) V.DXAMB1/CODE_I8190NDXAMB1_772084_REV00_user_low_ship.tar.md5 V.DXAMB1/CSC_QLB_I8190NQLBAMB1_772084_REV00_user_low_ship.tar.md5 credit http://www.tsar3000.com/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=759:samsung-gt-i8190-i8190l-i8190n-i8190t-galaxy-s-iii-mini-firmwares&catid=55:samsung&Itemid=82
3file.2pit.Galaxy.Note8.0.3G.WIFI.GT-N5100XXBMD1_OXABMC8Pass-educells08.rar
1.06 GB 17 0 2015-10-06 09:24:31
Description: kona3g.pit kona3g_chn.pit CODE_N5100XXBMD1_1048977_REV01_user_low_ship.tar.md5 (1.33 GB) CSC_OXA_N5100OXABMC8_1048977_REV01_user_low_ship.tar.md5 (284.44 MB) MODEM_N5100XXBMC8_REV08_CL1286533.tar.md5 (12.00 MB)
3file.2pit.Galaxy.Note8.0.3G.WIFI.GT-N5100XXBMD1_OXEBMC7Pass-educells08.rar
1.15 GB 42 0 2015-10-06 09:41:24
Description: CODE_N5100XXBMD1_1048977_REV01_user_low_ship.tar.md5 (1.33 GB) CSC_OXE_N5100OXEBMC7_1048977_REV01_user_low_ship.tar.md5 (369.01 MB) MODEM_N5100XXBMC8_REV08_CL1286533.tar.md5 (12.00 MB) kona3g.pit kona3g_chn.pit
3file.3pit.Galaxy.Note.N7000XXLSZ_OXELS7_4.1.2.rar
1.03 GB 62 0 2015-10-03 01:21:12
Description: CODE_N7000XXLSZ_906407_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.09 GB) CSC_OXE_N7000OXELS7_975051_REV00_user_low_ship.tar.md5 (483.85 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) MODEM_N7000XXLSO_REV_05_CL1240075.tar.md5 (12.00 MB) Q1_20110914_16GB.pit (1.96 KB) Q1_20110919_32GB.pit (1.96 KB) Q1_20111122_64GB.pit (1.96 KB)
3file.Galaxy.Tab.P1000BOJJ2_DTMJJ4.rar
527.45 MB 35 0 2015-10-03 01:16:57
Description: Free Samsung Support.url (113.00 B) GT-P1000-CSC-DTMJJ4.tar (355.31 MB) MODEM_P1000XXJID.tar (12.00 MB) P1000BOJJ2-REV03-ALL-CL618963.tar (319.19 MB)
3file.pit.Galaxy.S2.I9100XWLSD_VD2LSC_4.1.2.rar
801.11 MB 68 0 2015-10-03 05:02:08
Description: CODE_I9100XWLSD_889555_REV00_user_low_ship.tar.md5 (895.17 MB) CSC_VD2_I9100VD2LSC_889555_REV00_user_low_ship.tar.md5 (446.63 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) MODEM_I9100BULS1_REV_02_CL1221298.tar.md5 (12.00 MB) u1_02_20110310_emmc_EXT4.pit (1.96 KB)
3files.pit.Galaxy.Core.Duos.GT-I8262B.DCAMH1.4.1.2.rar
596.36 MB 23 0 2015-09-24 11:31:53
Description: Odin3_v3.04.zip (468.70 KB) GT-I8262B/V.DCAMH1 4.1.2/ ARUBA_SLIM_LTN_0125.pit (3.89 KB) CODE_I8262BDCAMH1_1382471_REV03_user_low_ship.tar.md5 (1.00 GB) CSC_THW_I8262BTHWAMF2_1250675_REV03_user_low_ship.tar.md5 (68.35 MB) MODEM_I8262BDCAMF2_1250675_REV03_user_low_ship.tar.md5 (19.51 MB) credit http://www.tsar3000.com/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=938:samsung-i8262-i8262b-galaxy-core-duos-firmwares&catid=55:samsung&Itemid=82
3files.pit.Galaxy.Core.Duos.I8262XXANB4_OLBBNB2.rar
719.05 MB 45 0 2015-09-29 05:31:33
Description: CODE_I8262XXANB4_1518199_REV03_user_low_ship_.tar.md5 (1.05 GB) CSC_OLB_I8262OLBBNB2_1518199_REV03_user_low_ship.tar.md5 (125.04 MB) MODEM_I8262DXANB2_1516383_REV03_user_low_ship.tar.md5 (19.51 MB)
4-file-Samsung-Note-3-with-pit-file-N9005XXUGBNL8-5.0-Lollipop.zip
1.10 GB 192 0 2015-02-15 12:26:04
4file-SamsungNote-3-SM-N900with-pit-file-N900XXUGBNL8_5.0-Lollipop.zip
1.13 GB 173 0 2015-02-16 10:58:25
4file-with-pit-S4.GT-I9500.ver5.0.1.Lollipop.zip
1.15 GB 149 0 2015-02-05 04:12:43
4file.1ops.Galaxy.Spica.GT-I5700DXJB3_OLBJB3Pass-educells08.rar
77.43 MB 11 0 2015-10-15 16:17:03
Description: I5700DXIL1_CL91520_Bootloader.tar (707.50 KB) I570EDXJB3_CL167223_Phone.tar (16.01 MB) I570EDXJB3_CL167345_PDA.tar (130.30 MB) I570EOLBJB3-CSC-CL167487-OLB.tar (4.13 MB) spica_jc3.ops (85.00 B)
4file.1ops.Galaxy.Spica.I5700DXJA1_OLBJA1Pass-educells08.rar
98.93 MB 18 0 2015-10-15 16:19:15
Description: I5700DXIL1_CL91520_Bootloader.tar (707.50 KB) I5700DXJA1-PDA-CL118595.tar (128.19 MB) I5700DXJA1_Phone.tar (16.01 MB) I5700OLBJA1-CSC-CL118595-OLB.tar (32.74 MB) spica_jc3.ops (85.00 B) spica_jc3.ops (85.00 B)
4file.1ops.Galaxy.Wonder.I8150ZSKI3_OZSKI3.AsiaPass-educells08.rar
278.15 MB 35 0 2015-10-15 16:24:36
Description: Ancora.ops (132.00 B) Ancora.ops (132.00 B) APBOOT_I8150ZSKI3_CL613004_REV00_user_low_ship_EMMC.tar.md5 (2.54 MB) SMD_CSC_GT-I8150-MULTI-CSC-OZSKI3_EMMC.smd.md5 (20.00 MB) SMD_MODEM_I8150ZSKI3_CL613004_REV00_user_low_ship_EMMC.smd.md5 (24.53 MB) SMD_PDA_I8150ZSKI3_CL613004_REV00_user_low_ship_EMMC.smd.md5 (551.60 MB)
4file.Galaxy.550.I5503JPJPA.zip
112.59 MB 18 0 2015-10-03 05:49:29
Description: BOOTLOADER_I5503JPJPA.tar.md5 I5503OJPJPB_CSC_OJP_CL1013331.tar.md5 MODEM_I5503JXJP5.tar.md5 PDA_I5503JPJPA_CL1013331.tar.md5 Free Samsung Support.url
4file.Galaxy.Ace.Plus.S7500XXLF1_ITVLG2_Italy_2.3.6.rar
234.80 MB 17 0 2015-09-29 12:12:22
Description: APBOOT_S7500XXLF1_CL1155215_REV05_user_low_true_EMMC.tar.md5 (960.09 KB) CODE_S7500XXLF1_CL1155215_REV05_user_low_true_EMMC_.tar.md5 (417.22 MB) GT-S7500-csc-ITVLG2.tar.md5 (22.51 MB) MODEM_S7500XXLF1_CL1155215_REV05_EMMC.tar.md5 (19.37 MB)
4file.Galaxy.Ace.S5830JPKA7.rar
136.19 MB 36 0 2015-10-02 11:52:19
Description: Free Samsung Support.url (113.00 B) APBOOT_S5830JPKA7_CL859445_REV03_user_low_true.tar.tar (1.88 MB) CODE_S5830JPKA7_CL859445_REV03_user_low_true.tar.tar (195.43 MB) CSC_S5830OJPKA7_CL859445_REV03_user_low_true.tar.tar (12.85 MB) MODEM_S5830JXKA3_CL838638_REV03.tar.tar (18.06 MB)
4file.Galaxy.Ace.Style.SM-G310HN.4.4.2.XXU0ANDA_4.4.2_UK.rar
481.44 MB 30 0 2015-10-18 18:57:22
Description: AP_G310HNXXU0ANDA_1447601_REV00_user_low_ship.tar.md5 (898.14 MB) BL_G310HNXXU0ANDA_1447601_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.58 MB) BOOTLOADER_G310HNXXU0ANDA_1447601_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.72 MB) CSC_O2U_G310HNO2U0AND2_1414704_REV00_user_low_ship.tar.md5 (57.34 MB)
4file.Galaxy.Express.2.G3815XXUAMJ1_VFGAMJ1.zip
1.00 GB 8 0 2015-10-04 15:18:18
Description: BOOTLOADER_G3815XXUAMJ1_1756122_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_VFG_G3815VFGAMJ1_1756122_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 MODEM_G3815XXUAMJ1_1756122_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 PLATFORM_G3815XXUAMJ1_1756122_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4file.Galaxy.Fit.S5670DDKB1_ODDKA3_India.rar
124.41 MB 15 0 2015-10-02 11:56:54
Description: APBOOT_S5670DDKB1_CL914192_REV01_user_low_true.tar.md5 (1.89 MB) CODE_S5670DDKB1_CL914192_REV01_user_low_true.tar.md5 (201.69 MB) CSC_S5670ODDKA3_CL865393_REV01_user_low_true.tar.md5 (4.81 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) MODEM_S5670DDKA6_CL880681_REV01.tar.md5 (18.06 MB)
4file.Galaxy.Gio.S5660DXKP6.rar
122.07 MB 19 0 2015-10-02 12:01:57
Description: Free Samsung Support.url (113.00 B) APBOOT_S5660DXKP6_CL561540_REV03_user_low_true.tar.md5 (2.09 MB) CODE_S5660DXKP6_CL561540_REV03_user_low_true.tar.md5 (203.34 MB) GT-S5660-MULTI-CSC-OLBKP6.tar.md5 (2.53 MB) MODEM_S5660DXKP6_CL561540_REV03.tar.md5 (17.94 MB)
4file.Galaxy.Grand.2.DUOS.SM-G7102.4.3.OXE.XXUANB2.Russia.rar
951.41 MB 86 0 2015-10-18 19:21:09
Description: AP_G7102XXUANB2_2517037_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (1.52 GB) BL_G7102XXUANB2_2517037_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (6.69 MB) CP_G7102XXUAML5_2257034_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (40.40 MB) CSC_OXE_G7102OXEANA1_2473589_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (75.79 MB)
4file.Galaxy.Mega.6.3.I9200XXUCML1_SERCML3_Russia_4.2.2.rar
1.18 GB 28 0 2015-10-03 01:33:11
Description: BOOTLOADER_I9200XXUCML1_2250269_REV01_user_low_ship.tar.md5 (1.69 MB) CODE_I9200XXUCML1_2250269_REV01_user_low_ship.tar.md5 (1.67 GB) CSC_SER_I9200SERCML3_2209524_REV01_user_low_ship_.tar.md5 (137.76 MB) MODEM_I9200XXUCML1_2250269_REV01_user_low_ship.tar.md5 (47.77 MB)
4file.Galaxy.Note.4.SM-N910A.ATnT.N910AUCU1COC4.Android.5.0.1.zip
1.94 GB 46 0 2015-11-14 16:38:55
Description: BL_N910AUCU1COC4_CL4160876_QB4512549_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N910AUCU1COC4_CL4160876_QB4512549_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_ATT_N910AATT1COC4_CL4160876_QB4512549_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_N910AUCU1COC4_CL4160876_QB4512549_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4file.Galaxy.NoteII.T889VVLALJ4_YVLALJ4_4.1.1.rar
759.49 MB 33 0 2015-09-29 11:05:55
Description: BOOTLOADER_T889VVLALJ4_283816_REV04_user_low_ship.tar.md5 (1.82 MB) CODE_T889VVLALJ4_283816_REV04_user_low_ship.tar.md5 (1.06 GB) CSC_YVL_T889VYVLALJ4_283816_REV04_user_low_ship.tar.md5 (51.43 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) MODEM_T889VVLALJ4_283816_REV04_user_low_ship.tar.md5 (45.21 MB)
4file.Galaxy.Pocket.2.Duos.G110BXXU0ANF5_G110BZTR0ANG2_4.4.2_Brazil_4Files.rar
496.81 MB 15 0 2015-11-27 18:26:28
Description: AP_G110BXXU0ANF5_1996043_REV04_user_low_ship.tar.md5 (876.50 MB) BL_G110BXXU0ANG1_2114285_REV04_user_low_ship.tar.md5 (3.34 MB) CP_G110BXXU0ANG1_2114285_REV04_user_low_ship.tar.md5 (8.44 MB) CSC_ZTR_G110BZTR0ANG2_2114285_REV04_user_low_ship.tar.md5 (87.92 MB)
4file.Galaxy.Pop.CDMA.SCH-i559_EB17.rar
135.73 MB 7 0 2016-01-03 02:58:15
Description: EUROPA_SCH-I559_v1.1.ops (99.00 B) I559_BOOTLOADER_EB17.tar (1.89 MB) I559_PDA_EB17.tar (227.61 MB) I559_PHONE_EB17.tar (21.04 MB)
4file.Galaxy.Pop.Plus.S5570IXXLF3_OXELB1_2.3.6.rar
105.32 MB 36 0 2015-10-02 12:35:17
Description: DefaultCalDataWithBoot_S5570IXXLF3_REV03.tar.md5 (270.08 KB) GT-S5570I-MULTI-CSC-OXELB1_RST.tar.md5 (1.98 MB) MODEM_S5570IXXLF3_REV03.tar.md5 (11.01 MB) PDA_S5570IXXLF3_REV03.tar.md5 (205.94 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B)
4file.Galaxy.S.I9000BOJW6_DTMJW3.rar
239.55 MB 52 0 2015-10-03 05:38:02
Description: APBOOT_I9000BOJW6_CL1177078_REV03_user_low_ship.tar.md5 (2.13 MB) boot.bin.efused.smd (256.00 KB) CODE_I9000BOJW6_CL1177078_REV03_user_low_ship.tar.md5 (279.30 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) GT-I9000-CSC_EXT-DTMJW3.tar.md5 (81.77 MB) MODEM_I9000XXJW4_REV_00_CL1118084.tar.md5 (12.00 MB)
4file.Galaxy.S.II.I9100GJPKH8_OJPKG7_Arabic.rar
309.66 MB 29 0 2015-10-03 01:44:01
Description: APBOOT_I9100GJPKH8_CL532423_REVr07_user_low_ship.tar.md5 (2.12 MB) CODE_I9100GJPKH8_CL532423_REVr07_user_low_ship.tar.md5 (572.84 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) GT-I9100G-MULTI-CSC-OJPKG7.tar.md5 (38.20 MB) MODEM_I9100GDZKH5_REV_00_CL1054933.tar.md5 (12.00 MB)
4file.Galaxy.S2.I9100JPLPC_OJPLP9_Arabic_4.0.3.rar
325.73 MB 42 0 2015-10-03 04:57:58
Description: Free Samsung Support.url (113.00 B) GT-I9100-MULTI-CSC-OJPLP9.tar.md5 (17.50 MB) I9100_APBOOT_I9100JPLPC_CL537255_REV02_user_low_ship.tar.md5 (2.44 MB) I9100_CODE_I9100JPLPC_CL537255_REV02_user_low_ship.tar.md5 (574.17 MB) MODEM_I9100XXLPW_REV_02_CL1131641.tar.md5 (12.00 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B)
4file.Galaxy.S6.Edge+.Android.5.1.1.G9280.ZCU1AOH3_G9280CHC1AOH3_CHC.zip
1.41 GB 32 0 2015-09-30 02:18:17
Description: BL_G9280ZCU1AOH3_CL5412543_QB5948452_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G9280ZCU1AOH3_CL5412543_QB5948452_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G9280ZCU1AOH3_CL5412543_QB5948452_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_CHC_G9280CHC1AOH3_CL5412543_QB5948452_REV00_user_low_ship.tar.md5
4file.Galaxy.Tab.S2.9.7.LTE.android5.0.2.T815.XXU1AOG9_T815BTU1AOG3_BTU.zip
1.28 GB 11 0 2015-09-30 03:07:04
Description: BL_T815XXU1AOG9_CL5356263_QB5722794_REV02_user_low_ship.tar.md5 AP_T815XXU1AOG9_CL5356263_QB5722794_REV02_user_low_ship.tar.md5 CP_T815XXU1AOG9_CL5356263_QB5722794_REV02_user_low_ship.tar.md5 CSC_BTU_T815BTU1AOG3_CL5376506_QB5853055_REV02_user_low_ship.tar.md5
4file.GalaxyTab4.10.1.3G.4.4.2.SM-T531.XXU1AND9_OJV1AND3Pass-educells08.rar
1.06 GB 21 0 2015-10-05 13:09:30
Description: AP_T531XXU1AND9_1293326_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (1.73 GB) BL_T531XXU1AND9_1293326_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (8.56 MB) CP_T531XXU1AND8_1293326_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (40.46 MB) CSC_OJV_T531OJV1AND3_1291765_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (113.32 MB)
4file.Note4.N910C.Android5.1.1.N910CXXU1COH4_N910COXA1COH4_XEO.zip
1.73 GB 29 0 2015-12-30 03:15:08
Description: BL_N910CXXU1COH4_CL5581916_QB5979668_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N910CXXU1COH4_CL5581916_QB5979668_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N910CXXU1COH4_1981333.tar.md5 CSC_OXA_N910COXA1COH4_CL5581916_QB5979668_REV00_user_low_ship.tar.md5
4file.Note4.N910K.Android5.1.1.N910KKTU1COI2_N910KKTC1COI2_KTC.zip
1.89 GB 13 0 2015-12-30 19:49:22
Description: BL_N910KKTU1COI2_CL5676775_QB6227506_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N910KKTU1COI2_CL5676775_QB6227506_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N910KKTU0COI1_CL5676775_QB6180819_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_KTC_N910KKTC1COI2_CL5676775_QB6227506_REV00_user_low_ship.tar.md5
4file.Note4.N910S.Android5.1.1.N910SKSU1COI2_N910SSKC1COI2_SKC.zip
1.98 GB 18 0 2015-12-30 20:50:05
Description: BL_N910SKSU1COI2_CL5676775_QB6227482_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N910SKSU1COI2_CL5676775_QB6227482_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N910SKSU0COI1_CL5676775_QB6180955_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_SKC_N910SSKC1COI2_CL5676775_QB6227482_REV00_user_low_ship.tar.md5
4file.Note5.SM-N9208.5.1.1.N9208XXU2AOJ5_N9208OLB2AOJ3_GLB.rar
1.73 GB 23 0 2016-01-03 06:30:02
Description: BL_N9208XXU2AOJ5_CL5943515_QB6596670_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N9208XXU2AOJ5_CL5943515_QB6596670_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N9208XXU2AOJ3_CL5943515_QB6752526_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLBP_N9208OLB2AOJ3_CL5943515_QB6560069_REV00_user_low_ship.tar.md5
4file.ops.Galaxy.551.I5510BOKP6_DTMKP2.rar
105.90 MB 9 0 2015-10-03 05:44:51
Description: APBOOT_I5510BOKP6_CL717520_REV03_user_low_true.tar.md5 (2.10 MB) CALLISTO_v1.0.ops (105.00 B) CODE_I5510BOKP6_CL717520_REV03_user_low_true.tar.md5 (193.35 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) GT-I5510-csc_ext-DTMKP2.tar.md5 (5.48 MB) MODEM_I5510XXKPK_CL646666_REV03.tar.md5 (17.84 MB)
4file.pit.A7.SM-A700H.5.0.2.A700HXXU1BOI4_A700HOLBU1BOI4_XXV.rar
1.36 GB 14 0 2016-01-01 19:19:54
Description: BL_A700HXXU1BOI4_CL5662359_QB6260898_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_A700HXXU1BOI4_CL5662359_QB6260898_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A700HXXU1BOI1_REV00_CL_1973908.tar.md5 CSC_OLB_A700HOLBU1BOI4_CL5662359_QB6260898_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 A73G_EUR_OPEN.pit, Size 4.27 KB…
4file.pit.A8.SM-A8000.Android.5.1.1.A8000ZCU2AOI3_A8000CHC2AOI3_CHC.rar
1.13 GB 10 0 2016-01-01 19:11:57
Description: BL_A8000ZCU2AOI3_CL5327022_QB6280694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_A8000ZCU2AOI3_CL5327022_QB6280694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A8000ZCU2AOI3_CL5327022_QB6280694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHC_A8000CHC2AOI3_CL5327022_QB6280694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 A8LTE_CHN_OPEN.pit, Size 4.14 KB…
4file.pit.A8.SM-A800F.5.1.1.A800FXXU1AOG9_A800FODD1AOG6_INS.rar
1.22 GB 7 0 2016-01-05 00:01:07
Description: BL_A800FXXU1AOG9_CL5369374_QB5689243_REV03_user_low_ship.tar.md5 AP_A800FXXU1AOG9_CL5369374_QB5689243_REV03_user_low_ship.tar.md5 MODEM_A800FXXU1AOG9_CL18033_QB3899382_SIGNED.tar.md5 CSC_ODD_A800FODD1AOG6_CL5437406_QB5723058_REV03_user_low_ship.tar.md5 A800F_1AOG9_A8ELTE_MEA_INS.pit, Size 3.52 KB…
4file.pit.A8.SM-A800F.5.1.1.A800FXXU1AOG9_A800FOLB1AOG9_MM1.rar
1.26 GB 7 0 2016-01-05 00:12:59
Description: BL_A800FXXU1AOG9_CL5369374_QB5689243_REV03_user_low_ship.tar.md5 AP_A800FXXU1AOG9_CL5369374_QB5689243_REV03_user_low_ship.tar.md5 MODEM_A800FXXU1AOG9_CL18033_QB3899382_SIGNED.tar.md5 CSC_OLB_A800FOLB1AOG9_CL5369374_QB5692307_REV03_user_low_ship.tar.md5 A800F_1AOG9_A8ELTE_MEA_MM1.pit, Size 3.52 KB…
4file.pit.A8.SM-A800F.5.1.1.A800FXXU1AOH4_A800FOLB1AOH1_XSP.rar
1.26 GB 11 0 2016-01-05 01:52:56
Description: BL_A800FXXU1AOH4_CL5679326_QB6105548_REV03_user_low_ship.tar.md5 AP_A800FXXU1AOH4_CL5679326_QB6105548_REV03_user_low_ship.tar.md5 MODEM_A800FXXU1AOH4_CL18033_QB3997937_SIGNED.tar.md5 CSC_OLB_A800FOLB1AOH1_CL5572091_QB5943523_REV03_user_low_ship.tar.md5 A800F_1AOH4_MEA_XSP.pit, Size 3.52 KB…
4file.pit.A8.SM-A800I.5.1.1.A800IXXU1AOJ1_A800IOJV1AOJ1.rar
1.14 GB 8 0 2016-01-01 18:30:48
Description: A8HPLTE_SEA_OPEN.pit AP_A800IXXU1AOJ1_CL5880483_QB6488331_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_A800IXXU1AOJ1_CL5880483_QB6488331_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_A800IXXU1AOJ1_CL61451_QB4085775_SIGNED.tar.md5 CSC_OJV_A800IOJV1AOJ1_CL5880483_QB6490428_REV00_user_mid_noship.tar.md5
4file.pit.A8.SM-A800I.A800IXXU1AOJ1_A800IOJV1AOJ1_5.1.1.zip
1.31 GB 6 0 2016-01-01 17:56:57
Description: A8HPLTE_SEA_OPEN.pit AP_A800IXXU1AOJ1_CL5880483_QB6488331_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_A800IXXU1AOJ1_CL5880483_QB6488331_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_A800IXXU1AOJ1_CL61451_QB4085775_SIGNED.tar.md5 CSC_OJV_A800IOJV1AOJ1_CL5880483_QB6490428_REV00_user_mid_noship.tar.md5
4file.pit.A8.SM-A800S.5.1.1A800SKSU1AOH1_A800SSKC1AOH1_SKC.rar
1.44 GB 6 0 2016-01-04 23:19:35
Description: BL_A800SKSU1AOH1_CL5692313_QB6123028_REV03_user_low_ship.tar.md5 AP_A800SKSU1AOH1_CL5692313_QB6123028_REV03_user_low_ship.tar.md5 CP_A800SKSU1AOH1_CL5692313_QB6123028_REV03_user_low_ship.tar.md5 CSC_SKC_A800SSKC1AOH1_CL5692313_QB6123028_REV03_user_low_ship.tar.md5 A800S_1AOH1_KOR_SKT.pit, Size 3.52 KB…
4file.pit.A8.SM-A800S.5.1.1A800SSKC1AOGB_A800SKSU1AOGB_SKC.rar
1.44 GB 8 0 2016-01-04 23:31:33
Description: BL_A800SKSU1AOGB_CL5470548_QB5767652_REV03_user_low_ship.tar.md5 AP_A800SKSU1AOGB_CL5470548_QB5767652_REV03_user_low_ship.tar.md5 CP_A800SKSU1AOGB_CL5470548_QB5767652_REV03_user_low_ship.tar.md5 CSC_SKC_A800SSKC1AOGB_CL5470548_QB5767652_REV03_user_low_ship.tar.md5 A800S_1AOGB_KOR_SKT.pit, Size 3.52 KB…
4file.pit.G7108V.4.3_CHM-G7108VZMUANK2.zip
1,001.80 MB 19 0 2015-08-23 18:32:04
Description: 2015�����������а���ȫ.url AP_G7108VZMUANK2_2799553_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G7108VZMUANK2_2799553_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G7108VZMUANK2_2799553_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHM_G7108VCHMANK2_2799553_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 MS01LTE_EUR_OPEN_8G.pit ˢ���̳�.txt
4file.pit.Galaxy.A8.SM-A800F.A800FXXU1AOG7_ODD1AOG5_5.1.1.rar
1.11 GB 40 0 2015-10-02 05:37:43
Description: A8ELTE_MEA_OPEN.pit (3.52 KB) AP_A800FXXU1AOG7_CL5369374_QB5648373_REV03_user_low_ship.tar.md5 (2.42 GB) BL_A800FXXU1AOG7_CL5369374_QB5648373_REV03_user_low_ship.tar.md5 (2.44 MB) CSC_ODD_A800FODD1AOG5_CL5369374_QB5617160_REV03_user_low_ship_.tar.md5 (85.73 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) MODEM_A800FXXU1AOG6_CL18033_QB3886283_SIGNED.tar.md5 (31.85 MB)
4file.pit.Galaxy.Ace.NXT.G313HXXU0ANJ4_OXE0ANK1.zip
538.06 MB 12 0 2015-10-04 11:26:44
Description: AP_G313HXXU0ANJ4_2100235_REV04_user_low_ship.tar.md5 BL_G313HXXU0ANJ4_2100235_REV04_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G313HOXE0ANK1_2100235_REV04_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G313HXXU0ANI3_REV04_CL_1741646.tar.md5 VIVALTO3G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Ace.NXT.G313HXXU0ANL5_OXE0ANL5.zip
544.43 MB 17 0 2015-10-04 11:47:29
Description: AP_G313HXXU0ANL5_CL2100235_QB3511224_REV04_user_low_ship.tar.md5 BL_G313HXXU0ANL5_CL2100235_QB3511224_REV04_user_low_ship.tar.md5 CP_G313HXXU0ANL4_CL2100235_QB3465910_REV04_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G313HOXE0ANL5_CL2100235_QB3511224_REV04_user_low_ship.tar.md5 VIVALTO3G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Ace.Style.G310HNXXU0ANJ1_OXX0ANJ1.zip
519.81 MB 16 0 2015-10-04 11:04:11
Description: AP_G310HNXXU0ANJ1_CL2955086_QB2574948_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_G310HNXXU0ANJ1_CL2955086_QB2574948_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G310HNXXU0ANJ1_CL2955086_QB2574948_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXX_G310HNOXX0ANJ1_CL2966277_QB2597879_REV00_user_low_ship.tar.md5 HEATNFC3G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Ace4.LTE.G357FZXWU1ANI1_OXE1ANI2.zip
536.70 MB 7 0 2015-10-04 12:19:35
Description: AP_G357FZXWU1ANI1_130114_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G357FZXWU1ANI1_130114_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G357FZXXU1ANHD_130114_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXE_G357FZOXE1ANI2_CL164493_QB2446713_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 HEATQLTE_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Ace4.LTE.G357FZXXU1ANL1_DBT1AOA1.zip
556.18 MB 17 0 2015-10-04 12:24:39
Description: AP_G357FZXXU1ANL1_CL319495_QB3394093_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G357FZXXU1ANL1_CL319495_QB3394093_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G357FZXXU1ANL1_CL319495_QB3394093_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_DBT_G357FZDBT1AOA1_CL348167_QB3624001_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 HEATQLTE_EUR_OPEN_HIDDEN50M.pit
4file.pit.Galaxy.Avant.G386TUVU1ANG6_TMB1ANG6.zip
941.93 MB 22 0 2015-10-04 14:27:07
Description: AFYONLTE_USA_TMO.pit AP_G386TUVU1ANG6_2052858_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G386TUVU1ANG6_2052858_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G386TUVU1ANG6_2052858_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_TMB_G386TTMB1ANG6_2052858_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4file.pit.Galaxy.Camera.GC100XXALJF_OLBALJB_4.1.1.rar
792.10 MB 7 0 2015-10-03 05:55:25
Description: camera.pit (2.47 KB) CODE_GC100XXALJF_413474_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1014.04 MB) CSC_HOME_OLB_GC100OLBALJB_409864_REV00_user_low_ship.tar.md5 (112.08 MB) CSC_OLB_GC100OLBALJB_409864_REV00_user_low_ship.tar.md5 (112.08 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) MODEM_GC100XXALJG_REV01_CL1210642.tar.md5 (12.00 MB)
4file.pit.Galaxy.Chat.GT-B5330XWALI2_OLBABM2.RFpass-educells08.rar
418.57 MB 27 0 2015-10-05 09:46:15
Description: B5330 ss.jpg (341.62 KB) BOOT_B5330DXLH3_REV05.tar.md5 (210.06 KB) CODE_B5330XWALI2_1099803_REV05_user_low_ship.tar.md5 (755.64 MB) CSC_OLB_B5330OLBAMB2_1204321_REV05_user_low_ship.tar.md5 (77.64 MB) DefaultCalDataWithBoot_B5330DXLH3_REV05.tar.md5 (230.08 KB) MODEM_B5330DXLH3_REV05.tar.md5 (16.50 MB) SMD_B5330DXLH3_REV05.tar.md5 (16.73 MB) luisa_0623.pit (1.96 KB)
4file.pit.Galaxy.Core.LTE.G386FXXUANC2_OXEAND4.zip
849.18 MB 8 0 2015-10-04 13:50:39
Description: afyonlte.pit BOOTLOADER_G386FXXUANC2_2503481_REV000_user_low_ship.tar.md5 CODE_G386FXXUANC2_2503481_REV000_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G386FOXEAND4_2637092_REV000_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G386FXXUANC2_2503481_REV000_user_low_ship.tar.md5
4file.pit.Galaxy.Core.LTE.G386FXXUANG1_OXXANG1.zip
838.64 MB 12 0 2015-10-04 14:01:14
Description: afyonlte.pit BOOTLOADER_G386FXXUANG1_2714410_REV000_user_low_ship.tar.md5 CODE_G386FXXUANG1_2714410_REV000_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXX_G386FOXXANG1_2716432_REV000_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G386FXXUANF1_2699999_REV000_user_low_ship.tar.md5
4file.pit.Galaxy.Core.LTE.G386UXXUANE6_OLBANE6.zip
863.20 MB 10 0 2015-10-04 14:58:23
Description: afyonlte.pit BOOTLOADER_G386UXXUANE6_2685517_REV000_user_low_ship.tar.md5 CODE_G386UXXUANE6_2685517_REV000_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLB_G386UOLBANE6_2685517_REV000_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G386UXXUANE6_2685517_REV000_user_low_ship.tar.md5
4file.pit.Galaxy.Core.Max.Duos.G5108.ZMU1ANJ1_CHM1ANJ1.zip
598.96 MB 7 0 2015-10-04 14:34:21
Description: AP_G5108ZMU1ANJ1_CL213530_QB2788406_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G5108ZMU1ANJ1_CL213530_QB2788406_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G5108ZMU1ANJ1_CL213530_QB2788406_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHM_G5108CHM1ANJ1_CL213530_QB2788406_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 KLEOSLTE_CHN_CMCC.pit
4file.pit.Galaxy.Core.Max.Duos.G5108Q.ZCU1ANI5_CHC1ANI5.zip
521.42 MB 9 0 2015-10-04 14:42:30
Description: AP_G5108QZCU1ANI5_150170_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G5108QZCU1ANI5_150170_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G5108QZCU1ANI5_150170_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHC_G5108QCHC1ANI5_150170_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 KLEOSLTE_CHN_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Core.Prime.Duos.CDMA.G3609KEU1AOA1_CTC1AOA1.zip
598.50 MB 14 0 2015-10-04 13:15:36
Description: AP_G3609KEU1AOA1_CL343826_QB3597990_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G3609KEU1AOA1_CL343826_QB3597990_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G3609KEU1AOA1_CL343826_QB3597990_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CTC_G3609CTC1AOA1_CL343826_QB3597990_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 ROSSALTE_CHN_CTC.pit
4file.pit.Galaxy.Core.Prime.Duos.G3606ZNU1ANK1_CHU1ANK1.zip
511.90 MB 9 0 2015-10-04 12:57:37
Description: AP_G3606ZNU1ANK1_CL253849_QB2971007_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G3606ZNU1ANK1_CL253849_QB2971007_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G3606ZNU1ANK1_CL253849_QB2971007_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHU_G3606CHU1ANK1_CL253849_QB2971007_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 ROSSALTE_CHN_CU.pit
4file.pit.Galaxy.Core.Prime.Duos.G3608ZMU1ANJ5_CHM1ANJ5.zip
561.34 MB 14 0 2015-10-04 13:09:41
Description: AP_G3608ZMU1ANJ5_CL194050_QB2682828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G3608ZMU1ANJ5_CL194050_QB2682828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G3608ZMU1ANJ5_CL194050_QB2682828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHM_G3608CHM1ANJ5_CL194050_QB2682828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 ROSSALTE_CHN_CMCC.pit
4file.pit.Galaxy.Core.Prime.Duos.G360H.XXU0ANK6_OXE0ANK7_Russia_4.4.4.rar
446.08 MB 57 0 2015-10-02 08:31:33
Description: AP_G360HXXU0ANK6_CL257545_QB2996647_REV04_user_low_ship_.tar.md5 (858.66 MB) BL_G360HXXU0ANK6_CL257545_QB2996647_REV04_user_low_ship.tar.md5 (3.64 MB) CORE33G.pit (4.77 KB) CP_G360HXXU0ANK6_CL257545_QB2996647_REV04_user_low_ship.tar.md5 (9.05 MB) CSC_OXE_G360HOXE0ANK7_CL257545_QB2996647_REV04_user_low_ship.tar.md5 (27.28 MB)
4file.pit.Galaxy.Core.Prime.Duos.G360HUXXU0AOA1_OLB0AOA1.zip
508.70 MB 25 0 2015-10-02 09:26:47
Description: AP_G360HUXXU0AOA1_CL334714_QB3717671_REV04_user_low_ship.tar.md5 BL_G360HUXXU0AOA1_CL334714_QB3717671_REV04_user_low_ship.tar.md5 CORE33G.pit CP_G360HUXXU0ANL6_CL331203_QB3486549_REV04_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLB_G360HUOLB0AOA1_CL334714_QB3717671_REV04_user_low_ship.tar.md5 md5_OLB_G360HUOLB0AOA1_CL334714_QB3717671_REV04_user_low_ship.tar
4file.pit.Galaxy.Core.Prime.Duos.G360HUXXU0AOB1_OLB0AOB1.zip
508.36 MB 49 0 2015-10-02 09:30:42
Description: AP_G360HUXXU0AOB1_CL388893_QB3961832_REV04_user_low_ship.tar.md5 G360HU_XXU0AOB1_OLB0AOB1/BL_G360HUXXU0AOB1_CL388893_QB3961832_REV04_user_low_ship.tar.md5 G360HU_XXU0AOB1_OLB0AOB1/CORE33G.pit G360HU_XXU0AOB1_OLB0AOB1/CP_G360HUXXU0ANL6_CL331203_QB3486549_REV04_user_low_ship.tar.md5 G360HU_XXU0AOB1_OLB0AOB1/CSC_OLB_G360HUOLB0AOB1_CL388893_QB3961832_REV04_user_low_ship.tar.md5 G360HU_XXU0AOB1_OLB0AOB1/md5_OLB_G360HUOLB0AOB1_CL388893_QB3961832_REV04_user_low_ship.tar
4file.pit.Galaxy.Core.Prime.Duos.G360HXXU0ANL2_OXE0ANL2.android.4.4.4.zip
478.92 MB 32 0 2015-10-02 08:54:10
Description: AP_G360HXXU0ANL2_CL321650_QB3409773_REV04_user_low_ship.tar.md5 BL_G360HXXU0ANL2_CL321650_QB3409773_REV04_user_low_ship.tar.md5 CORE33G.pit CP_G360HXXU0ANL2_CL321650_QB3409773_REV04_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G360HOXE0ANL2_CL321650_QB3409773_REV04_user_low_ship.tar.md5
4file.pit.Galaxy.Core.Prime.G360FXXU1AOA1_OXA1AOA1_4.4.4.rar
508.09 MB 26 0 2015-09-27 10:07:44
Description: AP_G360FXXU1AOA1_CL349679_QB3634756_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_.tar.md5 (990.12 MB) BL_G360FXXU1AOA1_CL349679_QB3634756_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (10.32 MB) COREPRIMELTE_EUR_OPEN.pit (4.27 KB) CP_G360FXXU1AOA1_CL349679_QB3634756_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (43.87 MB) CSC_OXA_G360FOXA1AOA1_CL349679_QB3634756_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (16.17 MB
4file.pit.Galaxy.E5.Duos.E500H.XXU1ANLB_OXY1ANLB.zip
1,022.32 MB 42 0 2015-10-02 07:05:36
Description: AP_E500HXXU1ANLB_CL3702947_QB3492441_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_E500HXXU1ANLB_CL3702947_QB3492441_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_E500HXXU1ANLB_CL3702947_QB3492441_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXY_E500HOXY1ANLB_CL3702947_QB3492441_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 E53G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.E5.Duos.E500HXXU1AOB3_OLB1AOB3.zip
1.14 GB 39 0 2015-10-02 07:11:19
Description: AP_E500HXXU1AOB3_CL4309191_QB4182919_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 E500H_XXU1AOB3_OLB1AOB3/BL_E500HXXU1AOB3_CL4309191_QB4182919_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 E500H_XXU1AOB3_OLB1AOB3/CP_E500HXXU1AOB2_CL4186916_QB4060652_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 E500H_XXU1AOB3_OLB1AOB3/CP_E500HXXU1AOB2_REV00_CL1889341_QB3605271.tar.md5 E500H_XXU1AOB3_OLB1AOB3/CSC_OLB_E500HOLB1AOB3_CL4309191_QB4183191_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 E500H_XXU1AOB3_OLB1AOB3/E53G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.E7.Duos.E700HXXU1AOAB_OLB1AOA4.zip
1.06 GB 39 0 2015-10-02 07:24:23
Description: AP_E700HXXU1AOAB_CL3703532_QB3768710_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_E700HXXU1AOAB_CL3703532_QB3768710_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_E700HXXU1AOA5_CL3703532_QB3669342_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OLB_E700HOLB1AOA4_CL3703532_QB3768710_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 E73G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Express.2.G3815XXUBMK5_OXXBMK2.zip
887.46 MB 8 0 2015-10-04 15:24:46
Description: BOOTLOADER_G3815XXUBMK5_2141322_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSB_signed_WILCOXLTE_ONEPIT_OPEN_130821.pit CSC_OXX_G3815OXXBMK2_2219409_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 MODEM_G3815XXUBMK5_2141322_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 PLATFORM_G3815XXUBMK5_2141322_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4file.pit.Galaxy.Express.2.G3815XXUCNH1_VFGCNH1.zip
1.06 GB 13 0 2015-10-04 15:30:11
Description: AP_G3815XXUCNH1_2370796_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G3815XXUCNH1_2370796_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G3815XXUCNH1_2370796_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_VFG_G3815VFGCNH1_2381788_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 WILCOXLTE_ONEPIT_Vodafone_130821.pit
4file.pit.Galaxy.Grand.Lite.GT-I9060XXUAML9_OXAAML9Pass-educells08.rar
754.71 MB 43 0 2015-10-08 15:46:53
Description: BOOTLOADER_I9060XXUAML9_2351705_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.42 MB) CODE_I9060XXUAML9_2351705_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.39 GB) CSC_OXA_I9060OXAAML9_2351705_REV02_user_low_ship.tar.md5 (32.71 MB) MODEM_I9060XXUAML9_2351705_REV02_user_low_ship.tar.md5 (17.26 MB) baffinlite.pit (3.49 KB)
4file.pit.Galaxy.Grand.Prime.DUOS.G530FZXXU1AOB5_OXE1AOB1.zip
571.83 MB 52 0 2015-10-04 15:54:39
Description: AP_G530FZXXU1AOB5_CL340512_QB4010895_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G530FZXXU1AOB5_CL340512_QB4010895_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G530FZXXU1AOB1_CL340512_QB3928944_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXE_G530FZOXE1AOB1_CL340512_QB3928944_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 GRANDPRIMELTE_EUR_OPEN_HIDDEN50M.pit
4file.pit.Galaxy.Grand.Prime.DUOS.G530FZ_XXU1ANL7_OXX1ANL4.zip
562.76 MB 28 0 2015-10-04 15:50:32
Description: AP_G530FZXXU1ANL7_CL317414_QB3379585_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G530FZXXU1ANL7_CL317414_QB3379585_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G530FZXXU1ANL7_CL317414_QB3379585_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXX_G530FZOXX1ANL4_CL327389_QB3452640_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 GRANDPRIMELTE_EUR_OPEN.pit
4file.pit.GALAXY.J1.SM-J100ML.J100ML_DXU0AOB3_OLC0AOB5.rar
497.71 MB 56 0 2015-10-02 06:14:33
Description: AP_J100MLDXU0AOB3_CL366995_QB4107924_REV01_user_low_ship.tar.md5 (926.91 MB) BL_J100MLDXU0AOB3_CL366995_QB4107924_REV01_user_low_ship.tar.md5 (3.64 MB) CSC_OLC_J100MLOLC0AOB5_CL366995_QB4171712_REV01_user_low_ship.tar.md5 (46.23 MB) J100ML_DXU0AOB3_OLC0AOB5/J13G.pit (4.77 KB) J100ML_DXU0AOB3_OLC0AOB5/MODEM_J100MLDXU0AOB4_REV02_CL_1898770.tar.md5 (9.09 MB) Odin3-v1.85/Odin3 v1.85.exe (416.50 KB) Odin3-v1.85/Odin3.ini (197.00 B) Odin3-v1.85/s1_odin_20100512.pit (1.70 KB) READ ME FIRST.txt (1.42 KB)
4file.pit.Galaxy.Mega.5.8.GT-I9152XXUAMEF_OXEAMECPass-educells08.rar
840.55 MB 42 0 2015-10-06 15:20:34
Description: BOOT_I9152XXEAMEC_REV03A.tar.md5 (220.06 KB) BOOT_I9152XXUAMEC_REV03A.tar.md5 (220.06 KB) CODE_I9152XXUAMEF_671317_REV03A_user_low_ship.tar.md5 (1.48 GB) CSC_OXE_I9152OXEAMEC_671317_REV03A_user_low_ship.tar.md5 (47.28 MB) MODEM_I9152XXEAMEC_REV03A.tar.md5 (17.26 MB) MODEM_I9152XXUAMEC_REV03A.tar.md5 (17.26 MB) crater.pit (3.37 KB)
4file.pit.Galaxy.Note.10.1.3G.WiFi.GT-N8000DXBLL3_OLBBLL3Pass-educells08.rar
950.16 MB 48 0 2015-10-06 02:45:44
Description: BOOTLOADER_N8000DXBLL3_541027_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.86 MB) CODE_N8000DXBLL3_541027_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.10 GB) CSC_OLB_N8000OLBBLL3_541027_REV00_user_low_ship.tar.md5 (291.87 MB) MODEM_N8000DXBLL3_541027_REV00_user_low_ship.tar.md5 (12.00 MB) GT-N8000_note10.pit
4file.pit.Galaxy.Note.10.1.GT-N8000.N8000XXUDND5.Android4.4.2-sst.rar
1.15 GB 84 0 2015-10-18 17:43:29
Description: AP_N8000XXUDND5.tar BL_N8000XXUDND5.tar CSC_OXA_N8000OXADND5.tar MODEM_N8000XXUDND2.tar NOTE.pit
4file.pit.Galaxy.Note.2.International.GT-N7100XXDLJ2_OXADLJ2Pass-educells08.rar
975.99 MB 105 0 2015-10-06 04:16:04
Description: t03g_0907.pit (2.86 KB) BOOTLOADER_N7100XXDLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.84 MB) CODE_N7100XXDLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.18 GB) CSC_XEF_N7100OXADLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar.md5 (282.15 MB) MODEM_N7100XXDLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar.md5 (12.00 MB)
4file.pit.Galaxy.Note.3.Neo.SM-N750XXUANAD_SERANADPass-educells08.rar
1.09 GB 39 0 2015-10-06 02:03:01
Description: HL3G_EUR_OPEN_4G.pit (3.39 KB) AP_N750XXUANAD_2477732_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.80 GB) BL_N750XXUANAD_2477732_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.92 MB) CP_N750XXUANAC_2477732_REV00_user_low_ship.tar.md5 (12.01 MB) CSC_SER_N750SERANAD_2477732_REV00_user_low_ship.tar.md5 (77.00 MB)
4file.pit.galaxy.note.5.android.5.1.1.N920C.XXU1AOGE_N920COJV1AOGE_TURpass-susutun.rar
1.63 GB 175 0 2015-09-29 14:04:18
Description: BL_N920CXXU1AOGE_CL5412468_QB5681922_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920CXXU1AOGF_CL5433720_QB5715090_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OJV_N920COJV1AOGE_CL5412468_QB5681922_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920CXXU1AOGE_CL5412468_QB5681922_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920C_1AOGE_EUR_TUR_HIDDEN150M.pit
4file.pit.Galaxy.Note.II.AT%26T.i317UCUBMK6_ATTBMK6_4.3.rar
1,011.84 MB 40 0 2015-10-02 09:48:30
Description: AP_I317UCUBMK6_2048209_REV04_user_low_ship.tar.md5 (1.56 GB) BL_I317UCUBMK6_2048209_REV04_user_low_ship.tar.md5 (1.83 MB) CP_I317UCUBMK6_2048209_REV04_user_low_ship.tar.md5 (45.39 MB) CSC_ATT_I317ATTBMK6_2048209_REV04_user_low_ship.tar.md5 (64.33 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) T0LTE_USA_ATT_4G.pit (2.86 KB)
4file.pit.Galaxy.Note.Pro.12.2.3G.SM-P901XXUANAG_OXEANAFPass-educells08.rar
1.28 GB 9 0 2015-10-05 15:51:55
Description: AP_P901XXUANAG_432559_REV00_user_low_ship.tar.md5 (2.09 GB) BL_P901XXUANAG_432559_REV00_user_low_ship.tar.md5 (2.73 MB) CP_P901XXUANAC_REV00_CL1478361.tar.md5 (12.00 MB) CSC_OXE_P901OXEANAF_432559_REV00_user_low_ship.tar.md5 (41.36 MB) V1A3G_EUR_OPEN.pit (3.37 KB)
4file.pit.Galaxy.Pocket.2.Duos.G110HXXU0ANI6_OXA0ANI6.zip
515.58 MB 11 0 2015-10-02 07:34:54
Description: AP_G110HXXU0ANI6_CL2830646_QB2416727_REV04_user_low_ship.tar.md5 BL_G110HXXU0ANI6_CL2830646_QB2416727_REV04_user_low_ship.tar.md5 CP_G110HXXU0ANI6_CL2830646_QB2416727_REV04_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXA_G110HOXA0ANI6_CL2830646_QB2416727_REV04_user_low_ship.tar.md5 POCKET2SS3G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Pocket.S5300DXLC4_OLBLC4.rar
133.63 MB 16 0 2015-10-02 12:45:17
Description: BOOT_S5300DXLC4_REV04.tar.md5 (210.06 KB) coriemmc_0117.pit (2.85 KB) DefaultCalDataWithBoot_S5300DXLC4_REV04.tar.md5 (230.08 KB) Free Samsung Support.url (113.00 B) GT-S5300-MULTI-CSC-OLBLC4.tar.md5 (16.71 MB) MODEM_S5300DXLC4_REV04.tar.md5 (11.26 MB) DA_S5300DXLC6_REV04.tar.md5 (247.76 MB)
4file.pit.Galaxy.Pro.B7510DXKC4_OLBKC4_DXKC4Pass-educells08.rar
110.30 MB 8 0 2015-10-15 16:04:31
Description: BENNETT_v1.0.ops (105.00 B) APBOOT_B7510DXKC4_CL965532_REV00_user_low_true.tar.md5 (1.90 MB) CODE_B7510DXKC4_CL965619_REV00_user_low_true.tar.md5 (189.82 MB) CSC_MULTI_B7510OLBKC4_CL965532.tar.md5 (2.20 MB) MODEM_B7510DXKC4_CL965532_REV00.tar.md5 (18.04 MB)
4file.pit.Galaxy.Pro.B7510XWKD6_XXKC3_PLSKE1Pass-educells08.rar
112.42 MB 10 0 2015-10-15 16:06:55
Description: BENNETT_v1.0.ops (105.00 B) APBOOT_B7510XWKD6_CL998188_REV00_user_low_true.tar.md5 (1.90 MB) CODE_B7510XWKD6_CL998188_REV00_user_low_true.tar.md5 (195.57 MB) GT-B7510-CSC-PLSKE1.tar.md5 (8.14 MB) MODEM_B7510XXKC3_CL948083_REV00.tar.md5 (18.04 MB)
4file.pit.Galaxy.R.I9103JPKI3_MULTI-CSC-OJPKI2.rar
278.04 MB 22 0 2015-10-18 18:36:48
Description: BOOTLOADER_CL368191.tar.md5 (1.28 MB) CODE_I9103JPKI3_CL577705_REV02_user_low_ship.tar.md5 (499.17 MB) FLASH_N1_FLEX_EB2_APP_MDM_110615.pit (2.22 KB) GT-I9103-MULTI-CSC-OJPKI2.tar.md5 (32.76 MB) MODEM_I9103XXKI2_REV_00_CL1060303.tar.md5 (12.00 MB) Odin3 v1.85.exe (416.50 KB) Odin3.ini (186.00 B)
4file.pit.Galaxy.R.I9103XWKG7_OXEKG5_2.3.4.rar
301.35 MB 10 0 2015-10-03 01:38:31
Description: BOOTLOADER_CL344257.tar.md5 (1.29 MB) CODE_I9103XWKG7_CL423193_REV00_user_low_ship.tar.md5 (524.37 MB) FLASH_N1_FLEX_EB2_APP_MDM_110615.pit (2.22 KB) GT-I9103-MULTI-CSC-OXEKG5.tar.md5 (42.06 MB) MODEM_I9103XXKG7_REV_00_CL1041374.tar.md5 (12.00 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B)
4file.pit.Galaxy.S.Duos.2.S7582XXUANG1.4.2.2.rar
637.44 MB 129 0 2015-09-29 11:39:43
Description: BOOT_S7582XXUANG1_REV00.tar.md5 (220.06 KB) CODE_S7582XXUANH3_2712851_REV00_user_low_ship_.tar.md5 (1.07 GB) CSC_OJV_S7582OJVANI1_2031754_REV00_user_low_ship.tar.md5 (63.07 MB) kyleprods.pit (3.11 KB) MODEM_S7582XXUANG1_REV00.tar.md5 (17.26 MB)
4file.pit.Galaxy.S.Duos.3.G313HU.XXU0ANH2_OXE0ANG4.zip
537.66 MB 27 0 2015-10-02 08:11:21
Description: AP_G313HUXXU0ANH2_2428852_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_G313HUXXU0ANH2_2428852_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G313HUXXU0ANH1_2428852_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G313HUOXE0ANG4_2344250_REV00_user_low_ship.tar.md5 VIVALTODS5M_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.S.Duos.3.G313HUXXU0ANK1_OXE0ANK1.zip
551.69 MB 21 0 2015-10-02 08:15:26
Description: AP_G313HUXXU0ANK1_CL3160291_QB2825104_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_G313HUXXU0ANK1_CL3160291_QB2825104_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G313HUXXU0ANK1_CL3160291_QB2825104_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G313HUOXE0ANK1_CL3189776_QB2858204_REV00_user_low_ship.tar.md5 VIVALTODS5M_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.S.II.I9100GXXKL5_DBTKL2.rar
334.84 MB 41 0 2015-10-03 01:48:37
Description: APBOOT_I9100GXXKL5_CL831864_REVr07_user_low_ship.tar.md5 (2.12 MB) CODE_I9100GXXKL5_CL831864_REVr07_user_low_ship.tar.md5 (639.66 MB) GT-I9100G-csc-DBTKL2.tar.md5 (22.88 MB) MODEM_I9100GXXKL4_REV_00_CL1090398.tar.md5 (12.00 MB) omap4_all_20110627_emmc.pit (1.96 KB)
4file.pit.Galaxy.S4.Zoom.C101XXUBNH1_OXXBNI1.zip
837.84 MB 23 0 2015-10-02 06:55:44
Description: AP_C101XXUBNH1_2438627_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_C101XXUBNH1_2438627_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_C101XXUBNH1_2438627_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXX_C101OXXBNI1_2517475_REV00_user_low_ship.tar.md5 MPROJECT3G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.S5.G900P.VPU1ANE5_SPT1ANE5_4.4.2.rar
1.41 GB 24 0 2015-10-05 07:43:16
Description: AP_G900PVPU1ANE5_1750661_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (2.18 GB) BL_G900PVPU1ANE5_1750661_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (8.71 MB) CP_G900PVPU1ANE5_1750661_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (52.32 MB) CSC_SPT_G900PSPT1ANE5_1750661_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (32.08 MB) KLTE_USA_SPR.pit (4.14 KB)
4file.pit.Galaxy.SL.I9003BHKP8_XEGKP6.rar
207.04 MB 22 0 2015-10-03 05:10:14
Description: APBOOT_I9003BHKP8_CL768455_REV08_user_low_ship.tar.md5 (2.21 MB) CODE_I9003BHKP8_CL768455_REV08_user_low_ship.tar.md5 (291.51 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) GT-I9003-CSC-XEGKP6.tar.md5 (26.05 MB) latona_20110114.pit (1.96 KB) MODEM_I9003XXKPR_REV_00_CL1083277.tar.md5 (12.00 MB)
4file.pit.Galaxy.SL.I9003DDLF2_ODDLF2_India_2.3.6.rar
190.12 MB 33 0 2015-10-03 05:14:29
Description: APBOOT_I9003DDLF2_CL1153545_REV08_user_low_ship.tar.md5 (2.09 MB) CODE_I9003DDLF2_CL1153545_REV08_user_low_ship.tar.md5 (313.54 MB) GT-I9003-MULTI-CSC-ODDLF2_RST.tar.md5 (16.41 MB) latona_20110114.pit (1.96 KB) MODEM_I9003DDLE1_REV_00_CL1149304.tar.md5 (12.00 MB)
4file.pit.Galaxy.Star.2.Duos.G130EXXU0ANL1_OXE0ANL1.zip
492.75 MB 19 0 2015-10-02 07:41:31
Description: AP_G130EXXU0ANL1_CL3684765_QB3508954_REV02_user_low_ship.tar.md5 BL_G130EXXU0ANL1_CL3684765_QB3508954_REV02_user_low_ship.tar.md5 CP_G130EXAU0ANL1_CL3684765_QB3467392_REV02_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G130EOXE0ANL1_CL3684765_QB3468675_REV02_user_low_ship.tar.md5 YOUNG2DS2G_SWA_OPEN_HWREV02.pit
4file.pit.Galaxy.Tab.3.Neo.SM-T111.ZCUANB1_CHNANB1Pass-educells08.rar
660.43 MB 58 0 2015-10-05 14:21:03
Description: BOOTLOADER_T111ZCUANB1_2475178_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.60 MB) CODE_T111ZCUANB1_2475178_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.08 GB) CSC_CHN_T111CHNANB1_2475178_REV02_user_low_ship.tar.md5 (55.42 MB) MODEM_T111ZCUANB1_2475178_REV02_user_low_ship.tar.md5 (20.01 MB) GOYA3g.pit (3.76 KB)
4file.pit.Galaxy.Tab.8.9.LTE.P7320JPLI1_Arabic_4.0.4.rar
459.83 MB 11 0 2015-10-03 01:12:13
Description: BOOT_P7320JPLI1_CL640735_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.55 MB) GT-P7320-CSC-THRLD2.tar.md5 (106.29 MB) MODEM_P7320XXLP3_EUROPE_REV_00_CL1174918.tar.md5 (26.74 MB) P5LTE_EUR_OPEN_1128.pit (3.89 KB) PDA_P7320JPLI1_CL640735_REV00_user_low_ship.tar.md5 (719.32 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B)
4file.pit.Galaxy.Trend.2.G313HNXXU0ANG2_DBT0ANG1.zip
500.66 MB 7 0 2015-10-04 11:56:59
Description: AP_G313HNXXU0ANG2_2099536_REV00_user_low_ship.tar.md5 BOOTLOADER_G313HNXXU0ANG2_2099536_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G313HNXXU0ANG2_2099536_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_DBT_G313HNDBT0ANG1_2150457_REV00_user_low_ship.tar.md5 VIVALTONFC3G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Trend.2.G313HNXXU0ANL1_DBT0ANJ1.zip
521.77 MB 15 0 2015-10-04 12:06:28
Description: AP_G313HNXXU0ANL1_CL3442782_QB3172348_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_G313HNXXU0ANL1_CL3442782_QB3172348_REV00_user_low_ship.tar.md5 BOOTLOADER_G313HNXXU0ANL1_CL3442782_QB3172348_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G313HNXXU0ANL1_CL3442782_QB3172348_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_DBT_G313HNDBT0ANJ1_CL3145480_QB2811276_REV00_user_low_ship.tar.md5 VIVALTONFC3G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Trend.Plus.GT-S7580.S7580XXUBOA1_OXXBOA1_4.2.2.rar
625.64 MB 83 0 2015-10-05 08:10:37
Description: BOOT_S7580XXUBOA1_REV00.tar.md5 (220.06 KB) CODE_S7580XXUBOA1_2814721_REV00_user_low_ship_.tar.md5 (1.10 GB) CSC_OXX_S7580OXXBOA1_2804980_REV00_user_low_ship.tar.md5 (35.54 MB) kylepro.pit (3.11 KB) MODEM_S7580XXUBOA1_REV00.tar.md5 (17.26 MB)
4file.pit.Galaxy.Win.Pro.Duos.G3812ZNUAML1_CHUAML1.zip
709.30 MB 14 0 2015-10-04 15:06:24
Description: BOOTLOADER_G3812ZNUAML1_2359578_REV05_user_low_ship.tar.md5 CODE_G3812ZNUAML1_2359578_REV05_user_low_ship.tar.md5 CSC_CHU_G3812CHUAML1_2359578_REV05_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G3812ZNUAML1_2359578_REV05_user_low_ship.tar.md5 WilcoxDS.pit
4file.pit.Galaxy.Win.Pro.G3818ZMUAML7_CHMAML7.zip
632.26 MB 10 0 2015-10-04 15:37:23
Description: BOOTLOADER_G3818ZMUAML7_2258295_REV00_user_low_ship.tar.md5 G3818ZMUAML7_CHMAML7/CODE_G3818ZMUAML7_2258295_REV00_user_low_ship.tar.md5 G3818ZMUAML7_CHMAML7/CSC_CHM_G3818CHMAML7_2258295_REV00_user_low_ship.tar.md5 G3818ZMUAML7_CHMAML7/MODEM_G3818ZMUAML7_2258295_REV00_user_low_ship.tar.md5 G3818ZMUAML7_CHMAML7/Wilcox3g.pit
4file.pit.Galaxy.Win.Pro.G3819DKEUAMK6_CTCAMK6.zip
629.96 MB 11 0 2015-10-04 15:44:00
Description: BOOTLOADER_G3819DKEUAMK6_1482276_REV02_user_low_ship.tar.md5 CSC_CTC_G3819DCTCAMK6_1482276_REV02_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G3819DKEUAMK6_1482276_REV02_user_low_ship.tar.md5 PLATFORM_G3819DKEUAMK6_1482276_REV02_user_low_ship.tar_2.md5 signed_WILCOX_CHNCTC_131024_4G.pit
4file.pit.Galaxy.Y.Pro.GT-B5510.DXKK1_OLBKK1_DXKK2__BI__RFPass-educells08.rar
94.71 MB 12 0 2015-10-05 12:30:53
Description: BOOT_B5510DXKK2_REV03.tar.md5 (260.06 KB) DefaultCalDataWithBoot_B5510DXKK2_REV03.tar.md5 (270.08 KB) GT-B5510-MULTI-CSC-OLBKK1.tar.md5 (360.06 KB) luisa_0623.pit (1.96 KB) MODEM_B5510DXKK2_REV03.tar.md5 (11.01 MB) PDA_B5510DXKK1_REV03.tar.md5 (196.85 MB)
4file.pit.Galaxy.Young.2.Duos.G130HNXXU0ANL1_DBT0ANK1.zip
504.00 MB 11 0 2015-10-03 06:58:08
Description: AP_G130HNXXU0ANL1_CL3510765_QB3271230_REV03_user_low_ship.tar.md5 BL_G130HNXXU0ANL1_CL3510765_QB3271230_REV03_user_low_ship.tar.md5 CP_G130HNXXU0ANL1_CL3510765_QB3271230_REV03_user_low_ship.tar.md5 CSC_DBT_G130HNDBT0ANK1_CL3422969_QB3147015_REV03_user_low_ship.tar.md5 YOUNG2NFC3G_HIDDEN_50M.pit
4file.pit.Galaxy.Young.2.Duos.G130HNXXU0AOA1_VFG0ANL1.zip
628.52 MB 16 0 2015-10-03 07:03:06
Description: AP_G130HNXXU0AOA1_CL3810881_QB3614831_REV03_user_low_ship.tar.md5 BL_G130HNXXU0AOA1_CL3810881_QB3614831_REV03_user_low_ship.tar.md5 CP_G130HNXXU0AOA1_CL3810881_QB3614831_REV03_user_low_ship.tar.md5 CSC_VFG_G130HNVFG0ANL1_CL3650834_QB3436065_REV03_user_low_ship.tar.md5 YOUNG2NFC3G_HIDDEN_150M.pit
4file.pit.Galaxy.Young.2.Duos.G130HXXU0ANG6_OXE0ANG2.zip
485.56 MB 21 0 2015-10-02 08:00:37
Description: AP_G130HXXU0ANG6_2337080_REV03_user_low_ship.tar.md5 BL_G130HXXU0ANG6_2337080_REV03_user_low_ship.tar.md5 CP_G130HXXU0ANG5_2337080_REV03_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G130HOXE0ANG2_2085705_REV03_user_low_ship.tar.md5 YOUNG23G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Young.2.Duos.G130MUBU0ANG9_THW0ANG4.zip
497.87 MB 12 0 2015-10-04 10:36:23
Description: AP_G130MUBU0ANG9_2126103_REV03_user_low_ship.tar.md5 BL_G130MUBU0ANG9_2126103_REV03_user_low_ship.tar.md5 CP_G130MUBU0ANG6_2271340_REV03_user_low_ship.tar.md5 CSC_THW_G130MTHW0ANG4_2126103_REV03_user_low_ship.tar.md5 YOUNG23G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.GalaxyTab3.Lite.SM-T110.ZCUANB1_CHNANB1Pass-educells08.rar
650.13 MB 47 0 2015-10-05 14:37:59
Description: BOOTLOADER_T110ZCUANB1_2426869_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.60 MB) CODE_T110ZCUANB1_2426869_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.08 GB) CSC_CHN_T110CHNANB1_2426869_REV02_user_low_ship.tar.md5 (55.42 MB) MODEM_T110ZCUANB1_2426869_REV02_user_low_ship.tar.md5 (20.01 MB) GOYAwifi.pit (3.76 KB)
4file.pit.GalaxyTab4.8.0.3G.SM-T331.XXU1ANDA_OJV1AND2Pass-educells08.rar
1.09 GB 23 0 2015-10-05 13:32:29
Description: AP_T331XXU1ANDA_1293326_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (1.82 GB) BL_T331XXU1ANDA_1293326_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (8.62 MB) CP_T331XXU1ANDA_1293326_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (40.43 MB) CSC_OJV_T331OJV1AND2_1293326_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (89.47 MB) MILLET3G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.GT-I8262ZHAML1.4.1.2.zip
623.34 MB 72 0 2015-10-19 18:08:22
Description: BOOTLOADER_I8262ZHAML1_1485170_REV03_user_low_ship.tar.md5 CODE_I8262ZHAML1_1485170_REV03_user_low_ship.tar.md5 CSC_ZZH_I8262ZZHAML1_1485170_REV03_user_low_ship.tar.md5 MODEM_I8262ZHAML1_1485170_REV03_user_low_ship.tar.md5 ARUBA_SLIM_0125.pit
4file.pit.GT-I9100.repair.rar
319.11 MB 79 0 2015-10-03 06:25:20
Description: I9100_CODE_I9100ZNLP4_CL897238_REV02_user_low_ship.tar (533.31 MB) MODEM_I9100ZCLPK_REV_02_CL1161742.tar (12.00 MB) Odin3 v3.0.7 CH_���İ�.exe (919.00 KB) Odin3 v3.0.7 EN_Ӣ�İ�.exe (921.50 KB) Odin3.ini (657.00 B) odinʹ��ǰ˵���ؿ�.txt (76.00 B) tmax.dll (156.00 KB) u1_02_20110310_emmc_EXT4.pit (1.96 KB) zlib.dll (100.00 KB) ������ͼ.jpg (297.97 KB) ����SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_1560.exe (23.04 MB) ����——ˢ���̳̣�����������.doc (322.50 KB) ��Դ����—ˢ����.url (235.00 B) GT-I9100-CSC-CHNLP4.tar (12.87 MB) I9100_APBOOT_I9100ZNLP4_CL897238_REV02_user_low_ship.tar (2.60 MB)
4file.pit.Note.2.LTE.International.GT-N7105.XXUFNJ1_OLBFNJ1.4.4.2.zip
1.30 GB 50 0 2015-10-18 17:01:18
Description: N7105XXUFNJ1_OLBFNJ1/ AP_N7105XXUFNJ1_2427420_REV04_user_low_ship.tar.md5 BL_N7105XXUFNJ1_2427420_REV04_user_low_ship.tar.md5 CP_N7105XXUFND3_REV06_CL1251791.tar.md5 CSC_OLB_N7105OLBFNJ1_2427420_REV04_user_low_ship.tar.md5 T0LTE_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Note.3.sm-n900.XXUBMI5pass-susutun.rar
1.25 GB 83 0 2015-10-05 16:22:39
Description: AP_N900XXUBMI5_1624790_REV00_user_low_ship.tar.md5 1.97 GB BL_N900XXUBMI5_1624790_REV00_user_low_ship.tar.md5 2.09 MB CP_N900DXUBMI1_REV01_CL1391382_SIGNED.tar.md5 15.26 MB CSC_OLB_N900OLBBMI2_1624793_REV00_user_low_ship.tar.md5 93.55 MB HA3G_EUR_OPEN_32G.pit 3.37 KB
4File.pit.NOTE.5.Android5.1.1.N920L.KLU1AOGI_N920LLUC1AOGI_LUCpass-susutun.rar
1.79 GB 23 0 2015-09-29 15:00:20
Description: BL_N920LKLU1AOGI_CL5460589_QB5778253_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920LKLU1AOGI_CL5460589_QB5778253_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920LKLU1AOGI_CL5460589_QB5778253_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_LUC_N920LLUC1AOGI_CL5460589_QB5778253_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920L_1AOGI_KOR_OPEN.pit
4file.pit.Note.5.N920T.TMB.5.1.1.N920TUVU2COJ5_N920TTMB2COJ5.rar
1.72 GB 11 0 2015-12-27 21:43:16
Description: BL_N920TUVU2COJ5_CL5966591_QB6649863_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920TUVU2COJ5_CL5966591_QB6649863_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920TUVU2COJ5_CL5966591_QB6649863_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_TMB_N920TTMB2COJ5_CL5966591_QB6649863_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_USA_TMO.pit 3.00 KB
4file.pit.Note.5.SM-N920C.5.1.1.N920CXXU2AOJ5_N920COJP2AOJ5_TUN.rar
1.68 GB 40 0 2016-01-03 07:00:55
Description: BL_N920CXXU2AOJ5_CL5943515_QB6592085_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920CXXU2AOJ5_CL5943515_QB6592085_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920CXXU2AOJ3_CL5943515_QB6561696_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OJP_N920COJP2AOJ5_CL5943515_QB6658041_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_EUR_OPEN_HIDDEN150M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note.5.SM-N920C.N920CXXU2AOJ5_N920COLB2AOJ3_XXV.rar
1.73 GB 17 0 2016-01-03 06:46:13
Description: BL_N920CXXU2AOJ5_CL5943515_QB6592085_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920CXXU2AOJ5_CL5943515_QB6592085_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920CXXU2AOJ3_CL5943515_QB6561696_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLB_N920COLB2AOJ3_CL5943515_QB6561696_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_VN_OPEN_HIDDEN150M.pit
4file.pit.Note.5.SM-N920G.5.1.1.N920GUBU2AOJ4_N920GZTO2AOJ2_ZTO.rar
1.61 GB 12 0 2016-01-09 00:29:45
Description: BL_N920GUBU2AOJ4_CL5962091_QB6611810_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920GUBU2AOJ4_CL5962091_QB6611810_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920GUBU2AOJ3_CL5962091_QB6572193_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_ZTO_N920GZTO2AOJ2_CL6089947_QB6793487_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_AUS_XSA_HIDDEN200M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note.Edge.Android.5.0.1.SM-N915F.N915FXXU1BOA2-sst.rar
1.59 GB 40 0 2015-10-18 18:19:00
Description: AP_N915FXXU1BOA2.tar (3.18 GB) BL_N915FXXU1BOA2.tar (20.88 MB) (aboot.mbn, rpm.mbn, sbl1.mbn, sdi, mbn, tz.mbn) CP_N915FXXU1BOA2.tar (60.70 MB) (modem.bin) HOME_CSC_OXE_N915FOXE1BOA2.tar (73.05 MB) (cache.img.ext4.hidden.img.ext4) TBLTE_EUR_OPEN.pit (4.27 KB)
4file.pit.Note4.N916L.Android5.1.1.N916LKLU2COJ4_N916LLUC2COJ4_LUC.rar
1.95 GB 11 0 2015-12-30 02:57:45
Description: BL_N916LKLU2COJ4_CL6005905_QB6666350_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N916LKLU2COJ4_CL6005905_QB6666350_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N916LKLU1COJ3_CL6005905_QB6636882_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_LUC_N916LLUC2COJ4_CL6005905_QB6666350_REV00_user_low_ship.tar.md5 TRELTE_KOR_OPEN.pit, Size 3.39 KB…
4file.pit.Note5.SM-N9200.5.1.1.N9200ZCU1AOH3_N9200CHC1AOH3_CHC.rar
1.46 GB 10 0 2016-01-05 05:26:42
Description: BL_N9200ZCU1AOH3_CL5412543_QB5948363_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N9200ZCU1AOH3_CL5412543_QB5948363_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N9200ZCU1AOH3_CL5412543_QB5948363_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_CHC_N9200CHC1AOH3_CL5412543_QB5948363_REV00_user_low_ship.tar.md5 N9200_1AOH3_CHN_OPEN.pit, Size 3.26 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920C.5.1.1.N920CXXU2AOJ5_N920COJP2AOJ5_XSG.rar
1.68 GB 8 0 2016-01-03 06:21:14
Description: BL_N920CXXU2AOJ5_CL5943515_QB6592085_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920CXXU2AOJ5_CL5943515_QB6592085_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920CXXU2AOJ3_CL5943515_QB6561696_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OJP_N920COJP2AOJ5_CL5943515_QB6658041_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_EUR_OPEN_HIDDEN150M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920G.5.1.1.N920GUBU1AOH6_N920GZTO1AOH3_ZTO.rar
1.61 GB 9 0 2016-01-06 02:26:10
Description: BL_N920GUBU1AOH6_CL5692246_QB6140283_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920GUBU1AOH6_CL5692246_QB6140283_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920GUBU1AOH6_CL5692246_QB6140283_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_ZTO_N920GZTO1AOH3_CL5704139_QB6140561_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920G_AUS_XSA_HIDDEN200M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920I.5.1.1.N920IDVU1AOH2_N920IXSA1AOH2_XSA.rar
1.63 GB 4 0 2016-01-03 05:59:35
Description: BL_N920IDVU1AOH2_CL5471438_QB5958793_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920IDVU1AOH2_CL5471438_QB5958793_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920IDVU1AOH2_CL5471438_QB5958793_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_XSA_N920IXSA1AOH2_CL5471438_QB5958793_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE(N920I)_AUS_XSA.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920I.5.1.1.N920IDVU1AOH6_N920IOLC1AOH2_XSP.rar
1.65 GB 12 0 2016-01-06 02:09:06
Description: BL_N920IDVU1AOH6_CL5471438_QB6026980_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920IDVU1AOH6_CL5471438_QB6026980_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920IDVU1AOH3_CL5471438_QB6143200_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLC_N920IOLC1AOH2_CL5471438_QB5958793_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920I_1AOH6_AUS_XSP.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920I.5.1.1.N920IDVU2AOJ4_N920IOLC2AOJ3_XSP.rar
1.65 GB 18 0 2016-01-03 06:10:57
Description: BL_N920IDVU2AOJ4_CL5944450_QB6596818_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920IDVU2AOJ4_CL5944450_QB6596818_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920IDVU2AOJ3_CL5944450_QB6562192_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLC_N920IOLC2AOJ3_CL5944450_QB6562192_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE(N920I)_AUS_XSA.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920I.5.1.1.N920IDVU2AOJD_N920IOLC2AOJD_XSP.rar
1.65 GB 12 0 2016-01-09 01:14:54
Description: BL_N920IDVU2AOJD_CL5944450_QB6854951_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920IDVU2AOJD_CL5944450_QB6854951_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920IDVU2AOJ3_CL5944450_QB6562192_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLC_N920IOLC2AOJD_CL5944450_QB6854951_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_AUS_XSA.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920K.5.1.1.N920KKKU1AOI6_N920KKTC1AOI6_KTC.rar
1.88 GB 14 0 2016-01-06 03:20:39
Description: BL_N920KKKU1AOI6_CL5747227_QB6284267_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920KKKU1AOI6_CL5747227_QB6284267_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920KKKU1AOI3_CL5747227_QB6257698_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_KTC_N920KKTC1AOI6_CL5747227_QB6284267_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920K_1AOI6_KOR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920K.5.1.1.N920KKKU2AOI8_N920KKTC2AOI8_KTC.rar
1.88 GB 11 0 2016-01-03 05:33:08
Description: BL_N920KKKU2AOI8_CL5809429_QB6429466_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920KKKU2AOI8_CL5809429_QB6429466_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920KKKU1AOI8_CL5809429_QB6429466_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_KTC_N920KKTC2AOI8_CL5809429_QB6429466_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_KOR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920S.5.1.1.N920SKSU1AOHB_N920SSKC1AOHB_SKC.rar
1.82 GB 11 0 2016-01-05 20:56:58
Description: BL_N920SKSU1AOHB_CL5614152_QB6143834_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920SKSU1AOHB_CL5614152_QB6143834_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920SKSU1AOH4_CL5609652_QB5985504_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_SKC_N920SSKC1AOHB_CL5614152_QB6143834_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920S_1AOHB_KOR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920S.5.1.1.N920SKSU2AOJ2_N920SSKC2AOJ2_SKC.rar
1.83 GB 13 0 2016-01-03 05:10:24
Description: BL_N920SKSU2AOJ2_CL5947698_QB6555518_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920SKSU2AOJ2_CL5947698_QB6555518_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920SKSU1AOJ1_CL5947698_QB6535662_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_SKC_N920SSKC2AOJ2_CL5947698_QB6555518_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_KOR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920W8.5.1.1.N920W8VLU1AOI1_N920W8OYA1AOI1_XAC.rar
1.61 GB 12 0 2016-01-05 05:57:14
Description: BL_N920W8VLU1AOI1_CL5388899_QB6208527_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920W8VLU1AOI1_CL5388899_QB6208527_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920W8VLU1AOI1_CL5388899_QB6208527_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OYA_N920W8OYA1AOI1_CL5388899_QB6208527_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_CAN_BMC.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.note5.T-mobile.android.5.1.1.N920T.UVU1AOGE_N920TTMB1AOGE_TMB.rar
1.71 GB 37 0 2015-09-30 00:50:56
Description: BL_N920TUVU1AOGE_CL5378774_QB5714840_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920TUVU1AOGE_CL5378774_QB5714840_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920TUVU1AOGE_CL5378774_QB5714840_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_TMB_N920TTMB1AOGE_CL5378774_QB5714840_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920T_1AOGE_USA_TMO.pit
4file.pit.S5.5.0.G900FQJVU1BOF1_G900FQTUR1BOF1_TUR.rar
1.39 GB 15 0 2015-12-28 02:06:45
Description: BL_G900FQJVU1BOF1_CL5017957_QB5117185_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900FQJVU1BOF1_CL5017957_QB5117185_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900FXXU1BOE5_REV00_CL1951162.tar.md5 CSC_TUR_G900FQTUR1BOF1_CL5017957_QB5117185_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900FQ_1BOF1_EUR_OPEN_HIDDEN50M.pit 4.14 KB
4file.pit.S5.Dual.G9009D.5.0.G9009DKEU1BOH4_G9009DCTC1BOH4_CTC.rar
1.44 GB 10 0 2015-12-29 06:09:50
Description: BL_G9009DKEU1BOH4_CL5562959_QB6051938_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G9009DKEU1BOH4_CL5562959_QB6051938_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G9009DKEU1BOH4_CL5562959_QB6051938_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CTC_G9009DCTC1BOH4_CL5562959_QB6051938_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G9009D_1BOH4_CHN_CTC.pit
4file.pit.S5.Duos.G9008W.5.0.G9008WZMU1BOH3_G9008WCHM1BOH3_CHM.rar
1.34 GB 9 0 2015-12-29 19:38:54
Description: BL_G9008WZMU1BOH3_CL5550904_QB6051290_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G9008WZMU1BOH3_CL5550904_QB6051290_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G9008WZMU1BOH3_CL5550904_QB6051290_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHM_G9008WCHM1BOH3_CL5550904_QB6051290_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G9008W_1BOH3_CHN_CMCCDUOS.pit
4file.pit.S5.Duos.G900FD.5.0.G900FDXXU1BOF1_G900FDOXE1BOE1_SER.rar
1.49 GB 12 0 2015-12-28 01:57:51
Description: BL_G900FDXXU1BOF1_CL4986197_QB5135229_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900FDXXU1BOF1_CL4986197_QB5135229_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900FDXXU1BOE2_REV00_CL1828216.tar.md5 CSC_OXE_G900FDOXE1BOE1_CL4986197_QB5106029_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900FD_1BOF1_EUR_OPEN_HIDDEN50M.pit 4.14 KB
4file.pit.S5.G9006V.5.0.G9006VZNU1BOH3_G9006VCHU1BOH3_CHU.rar
1.44 GB 14 0 2015-12-29 21:08:01
Description: BL_G9006VZNU1BOH3_CL5588109_QB6052369_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G9006VZNU1BOH3_CL5588109_QB6052369_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G9006VZNU1BOH3_CL5588109_QB6052369_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHU_G9006VCHU1BOH3_CL5588109_QB6052369_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G9006V_1BOH3_CHN_CUCMCC.pit
4file.pit.S5.G9006W.5.0G9006WZNU1BOI2_G9006WCHU1BOI2_CHU.rar
1.43 GB 12 0 2015-12-29 21:17:49
Description: BL_G9006WZNU1BOI2_CL5795081_QB6280348_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G9006WZNU1BOI2_CL5795081_QB6280348_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G9006WZNU1BOI2_CL5795081_QB6280348_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHU_G9006WCHU1BOI2_CL5795081_QB6280348_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G9006W_1BOI2_CHN_CUDUOS.pit
4file.pit.S5.G9009W.5.0.G9009WKEU1BOH3_G9009WCTC1BOH3_CTC.rar
1.38 GB 11 0 2015-12-29 05:00:51
Description: BL_G9009WKEU1BOH3_CL5550904_QB6051276_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G9009WKEU1BOH3_CL5550904_QB6051276_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G9009WKEU1BOH3_CL5550904_QB6051276_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CTC_G9009WCTC1BOH3_CL5550904_QB6051276_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G9009W_1BOH3_CHN_CTCDUOS.pit
4file.pit.S5.G900A.4.4.2.G900AUCU1ANCE_G900AATT1ANCE_ATT.rar
1.51 GB 20 0 2015-12-27 22:57:39
Description: BL_G900AUCU1ANCE_964333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900AUCU1ANCE_964333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900AUCU1ANCE_964333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_ATT_G900AATT1ANCE_964333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900A_1ANCE_USA_ATT.pit 4.02 KB
4file.pit.S5.G900AZ.5.0.G900AZTUU3BOG3_G900AZAIO3BOG3_AIO.rar
1.38 GB 18 0 2015-12-27 23:59:40
Description: BL_G900AZTUU3BOG3_CL4837836_QB5611811_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900AZTUU3BOG3_CL4837836_QB5611811_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900AZTUU3BOG3_CL4837836_QB5611811_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_AIO_G900AZAIO3BOG3_CL4837836_QB5611811_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900AZ_3BOG3_USA_AIO.pit 4.02 KB
4file.pit.S5.G900F.5.0.G900FDXU1BOH4_G900FOLB1BOH4_XSP.rar
1.46 GB 4 0 2015-12-28 00:54:35
Description: BL_G900FDXU1BOH4_CL5702797_QB6138320_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900FDXU1BOH4_CL5702797_QB6138320_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900FDXU1BOE1_REV00_CL1951162.tar.md5 CSC_OLB_G900FOLB1BOH4_CL5702797_QB6138320_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900F_1BOH4_EUR_OPEN_HIDDEN50M.pit 4.14 KB
4file.pit.S5.G900F.5.0.G900FXXU1BOE5_G900FXEO1BOF1_XEO.rar
1.38 GB 11 0 2015-12-28 01:00:27
Description: BL_G900FXXU1BOE5_CL4920185_QB4968059_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900FXXU1BOE5_CL4920185_QB4968059_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900FXXU1BOE5_REV00_CL1951162.tar.md5 CSC_XEO_G900FXEO1BOF1_CL5062114_QB5182786_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900F_1BOE5_EUR_OPEN.pit 4.14 KB
4file.pit.S5.G900H.5.0.G900HXXU1BOG5_G900HODD1BOG1_INU.rar
1.36 GB 24 0 2015-12-28 03:09:05
Description: BL_G900HXXU1BOG5_CL5493089_QB5807161_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G900HXXU1BOG5_CL5493089_QB5807161_REV00_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G900HXXU1BOG4_REV00_CL1985363_RP0_SIGNED.tar.md5 CSC_ODD_G900HODD1BOG1_CL5493089_QB5807161_REV00_user_low_ship.tar.md5 K3G_EUR_OPEN.pit 3.37 KB
4file.pit.S5.G900I.5.0.G900IDDU1BOD3_G900IODD1BOD2_INU.rar
1.47 GB 5 0 2015-12-28 03:34:20
Description: BL_G900IDDU1BOD3_CL4707237_QB4673104_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900IDDU1BOD3_CL4707237_QB4673104_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900IDDU1BOA1_REV00_CL1849460.tar.md5 CSC_ODD_G900IODD1BOD2_CL4654817_QB4606824_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900I_1BOD3_INU_OPEN_HIDDEN250M.pit 4.14 KB
4file.pit.S5.G900I.5.0.G900IDVU1BOE1_G900IXSA1BOD2_XSA.rar
1.41 GB 8 0 2015-12-28 03:39:13
Description: BL_G900IDVU1BOE1_CL4826466_QB4839040_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900IDVU1BOE1_CL4826466_QB4839040_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900IDVU1BOD2_CL4759914_QB4759848_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_XSA_G900IXSA1BOD2_CL4759914_QB4759848_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900I_1BOE1_XSA_OPEN_HIDDEN250M.pit 4.14 KB
4file.pit.S5.G900K.5.0.G900KKTU1BOI1_G900KKTC1BOI1_KTC.rar
1.58 GB 5 0 2015-12-28 03:53:46
Description: BL_G900KKTU1BOI1_CL5726550_QB6182185_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900KKTU1BOI1_CL5726550_QB6182185_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900KKTU1BOG3_CL5497778_QB5811434_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_KTC_G900KKTC1BOI1_CL5726550_QB6182185_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900K_1BOI1_KOR_OPEN.pit
4file.pit.S5.G900M5.0.G900MUBU1BOE1_G900MIUS1BOE1_IUS.rar
1.44 GB 10 0 2015-12-28 04:11:32
Description: BL_G900MUBU1BOE1_CL4860252_QB4885416_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900MUBU1BOE1_CL4860252_QB4885416_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900MUBU1BOE2_CL4957762_QB5023144_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_IUS_G900MIUS1BOE1_CL4566729_QB5079173_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900M_1BOE1_EUR_OPEN_HIDDEN50M.pit 4.14 KB
4file.pit.S5.G900S.5.0.G900SKSU1BOI1_G900SSKC1BOI1_SKC.rar
1.71 GB 12 0 2015-12-28 04:21:55
Description: BL_G900SKSU1BOI1_CL5726550_QB6182192_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900SKSU1BOI1_CL5726550_QB6182192_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900SKSU1BOG3_CL5497778_QB5811433_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_SKC_G900SSKC1BOI1_CL5726550_QB6182192_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900S_1BOI1KLTE_KOR_OPEN.pit 4.14 KB
4file.pit.S5.G906K.5.0.1.G906KKTU1BOI2_G906KKTC1BOI2_KTC.rar
1.63 GB 12 0 2015-12-28 19:16:01
Description: BL_G906KKTU1BOI2_CL5758856_QB6267430_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G906KKTU1BOI2_CL5758856_QB6267430_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G906KKTU1BOI1_CL5758856_QB6230757_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_KTC_G906KKTC1BOI2_CL5758856_QB6267430_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 LENTISLTE_G906K_KOR_OPEN.pit 4.27 KB
4file.pit.S5.G906L.5.0.1.G906LKLU1BOH1_G906LLUC1BOH1_LUC.rar
1.73 GB 11 0 2015-12-28 19:47:55
Description: BL_G906LKLU1BOH1_CL4886164_QB5882997_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G906LKLU1BOH1_CL4886164_QB5882997_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G906LKLU1BOE1_CL4886164_QB4926535_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_LUC_G906LLUC1BOH1_CL4886164_QB5882997_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 LENTISLTE_G906L_KOR_OPEN.pit 4.27 KB
4file.pit.S5.G906S.5.0.1.G906SKSU1BOH1_G906SSKC1BOH1_SKC.rar
1.79 GB 14 0 2015-12-28 20:24:48
Description: BL_G906SKSU1BOH1_CL4886164_QB5883027_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G906SKSU1BOH1_CL4886164_QB5883027_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G906SKSU1BOE1_CL4886164_QB4927038_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_SKC_G906SSKC1BOH1_CL4886164_QB5883027_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 LENTISLTE_G906S_KOR_OPEN.pit
4file.pit.S5.SM-G9008V.4G.LTE.5.0.G9008VZMU1BOH3_G9008VCHM1BOH3_CHM.rar
1.37 GB 9 0 2015-12-29 19:51:32
Description: BL_G9008VZMU1BOH3_CL5637447_QB6054267_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G9008VZMU1BOH3_CL5637447_QB6054267_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G9008VZMU1BOH3_CL5637447_QB6054267_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHM_G9008VCHM1BOH3_CL5637447_QB6054267_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G9008V_1BOH3_CHN_CUCMCC.pit
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928C.5.1.1.G928CXXU1AOGJ_G928COJV1AOGF_TUR.rar
1.64 GB 14 0 2016-01-03 01:04:18
Description: BL_G928CXXU1AOGJ_CL5412468_QB5772896_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928CXXU1AOGJ_CL5412468_QB5772896_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU1AOGG_CL5412468_QB5715350_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OJV_G928COJV1AOGF_CL5412468_QB5684847_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN_HIDDEN150M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928C.5.1.1.G928CXXU1AOH3_G928COJP1AOH3_TUN.rar
1.61 GB 10 0 2016-01-02 22:49:28
Description: BL_G928CXXU1AOH3_CL5470789_QB5932315_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928CXXU1AOH3_CL5470789_QB5932315_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OJP_G928COJP1AOH3_CL5470789_QB5932315_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN_HIDDEN150M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928C.5.1.1.G928CXXU2AOJ5_G928COJV2AOJ3_TUR.rar
1.63 GB 12 0 2016-01-01 20:18:42
Description: BL_G928CXXU2AOJ5_CL5943955_QB6593090_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928CXXU2AOJ5_CL5943955_QB6593090_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU2AOJ3_CL5943955_QB6561467_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OJV_G928COJV2AOJ3_CL5943955_QB6562726_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN_HIDDEN150M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928F.5.1.1.G928FXXU1AOGF_G928FOXA1AOGF_BTU.rar
1.59 GB 12 0 2016-01-02 21:38:14
Description: BL_G928FXXU1AOGF_CL5412468_QB5684023_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928FXXU1AOGF_CL5412468_QB5684023_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU1AOGG_CL5412468_QB5715350_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXA_G928FOXA1AOGF_CL5412468_QB5684023_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928F.5.1.1.G928FXXU1AOH3_G928FITV1AOGF_ITV.rar
1.57 GB 10 0 2016-01-02 00:07:46
Description: BL_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_ITV_G928FITV1AOGF_CL5419661_QB5690644_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN_HIDDEN100M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928F.5.1.1.G928FXXU1AOH3_G928FPHE1AOH1_PHE.rar
1.60 GB 5 0 2016-01-01 21:58:29
Description: BL_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_PHE_G928FPHE1AOH1_CL5599982_QB5971661_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN_HIDDEN100M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928G.5.1.1.G928GDDU1AOH3_G928GODD1AOH3_INS.rar
1.56 GB 6 0 2016-01-01 21:08:34
Description: BL_G928GDDU1AOH3_CL5470789_QB5936200_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928GDDU1AOH3_CL5470789_QB5936200_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928IDVU1AOH1_CL5576717_QB5932740_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_ODD_G928GODD1AOH3_CL5470789_QB5936200_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE(G928G)_AUS_XSA.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928G.5.1.1G928GUBU1AOGJ_G928GUUB1AOGJ_TPA.rar
1.58 GB 11 0 2016-01-01 21:14:31
Description: BL_G928GUBU1AOGJ_CL5419483_QB5785506_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928GUBU1AOGJ_CL5419483_QB5785506_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928GUBU1AOGJ_CL5419483_QB5785506_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_UUB_G928GUUB1AOGJ_CL5419483_QB5785506_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE(G928G)_AUS_XSA.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928G.5.1.1G928GUBU1AOH5_G928GUUB1AOH5_CHO.rar
1.58 GB 7 0 2016-01-01 20:37:49
Description: BL_G928GUBU1AOH5_CL5481702_QB5987400_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928GUBU1AOH5_CL5481702_QB5987400_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928GUBU1AOH5_CL5481702_QB5987400_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_UUB_G928GUUB1AOH5_CL5481702_QB5987400_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE(G928G)_AUS_XSA.pit, Size 3.13 KB.
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928T.5.1.1.G928TUVU1BOH6_G928TTMB1BOH6_TMB.rar
1.66 GB 12 0 2016-01-01 20:27:50
Description: BL_G928TUVU1BOH6_CL5556672_QB6150968_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928TUVU1BOH6_CL5556672_QB6150968_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928TUVU1BOH6_CL5556672_QB6150968_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_TMB_G928TTMB1BOH6_CL5556672_QB6150968_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE(G928T)_USA_TMO.pit, Size 3.00 KB…
4file.pit.S6.Edge_.SM-G928F.5.1.1.G928FXXU2AOJ5_G928FOXA2AOJ3_BTU.rar
1.60 GB 12 0 2016-01-01 19:40:58
Description: BL_G928FXXU2AOJ5_CL5943955_QB6592119_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928FXXU2AOJ5_CL5943955_QB6592119_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU2AOJ3_CL5943955_QB6561467_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXA_G928FOXA2AOJ3_CL5943955_QB6561467_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.G920F.G920FXXU1AOE3_G920FOXA1AOE3_XEF.rar
1.57 GB 9 0 2015-12-29 22:46:24
Description: BL_G920FXXU2BOG8_CL5012324_QB5734098_REV02_user_low_ship.tar.md5 AP_G920FXXU2BOG8_CL5012324_QB5734098_REV02_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G920FXXU2BOGE_CL1961633_QB_3915830_SIGNED.tar.md5 CSC_OXA_G920FOXA2BOG8_CL5012324_QB5734098_REV02_user_low_ship.tar.md5 G920F_2BOG8_EUR_OPEN.pit, Size 3.13 KB… ZEROFLTE_EUR_OPEN_HIDDEN100M.pit, Size 3.13 KB… ZEROFLTE_EUR_OPEN_HIDDEN150M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.G920F.G920FXXU2BOG8_G920FOXX2BOG9_XEO.rar
1.58 GB 10 0 2015-12-29 22:51:35
Description: BL_G920FXXU2BOG8_CL5012324_QB5734098_REV02_user_low_ship.tar.md5 AP_G920FXXU2BOG8_CL5012324_QB5734098_REV02_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G920FXXU2BOGE_CL1961633_QB_3915830_SIGNED.tar.md5 CSC_OXX_G920FOXX2BOG9_CL5012324_QB5759871_REV02_user_low_ship.tar.md5 G920F_2BOG8_EUR_OPEN.pit, Size 3.13 KB… ZEROFLTE_EUR_OPEN_HIDDEN100M.pit, Size 3.13 KB… ZEROFLTE_EUR_OPEN_HIDDEN150M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.G920F.G920FXXU2BO_G8G920FBTU2BOG9_BTU.rar
1.56 GB 28 0 2015-12-29 22:58:47
Description: BL_G920FXXU2BOG8_CL5012324_QB5734098_REV02_user_low_ship.tar.md5 AP_G920FXXU2BOG8_CL5012324_QB5734098_REV02_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G920FXXU2BOGE_CL1961633_QB_3915830_SIGNED.tar.md5 CSC_BTU_G920FBTU2BOG9_CL5012324_QB5833534_REV02_user_low_ship.tar.md5 G920F_2BOG8_EUR_OPEN.pit, Size 3.13 KB… ZEROFLTE_EUR_OPEN_HIDDEN100M.pit, Size 3.13 KB… ZEROFLTE_EUR_OPEN_HIDDEN150M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.G920I.G920IDVU1BOF6_G920IOLC1BOG1_XSP.rar
1.54 GB 20 0 2015-12-30 02:07:12
Description: BL_G920IDVU1BOF6_CL5157871_QB5370235_REV02_user_low_ship.tar.md5 AP_G920IDVU1BOF6_CL5157871_QB5370235_REV02_user_low_ship.tar.md5 CP_G920IDVU1BOF6_CL5157871_QB5381770_REV02_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLC_G920IOLC1BOG1_CL5019647_QB5573099_REV02_user_low_ship.tar.md5 G920I_1BOF6_AUS_XSA.pit, Size 3.13 KB… ZEROFLTE_AUS_XSA.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6Edge+.5.1.1.G928FXXU1AOGJ_G928FXXU1AOGG_ROM.rar
1.59 GB 4 0 2016-01-02 20:51:10
Description: BL_G928FXXU1AOGJ_CL5412468_QB5772832_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928FXXU1AOGJ_CL5412468_QB5772832_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU1AOGG_CL5412468_QB5715350_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXX_G928FOXX1AOGG_CL5431741_QB5707571_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6Edge+.5.1.1.G928FXXU1AOH3_G928FOXX1AOGH_XEF.rar
1.60 GB 3 0 2016-01-02 20:57:12
Description: BL_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXX_G928FOXX1AOGH_CL5467105_QB5763549_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6Edge+.5.1.1.G928FXXU1AOH4_G928FOXX1AOGH_XEO.rar
1.60 GB 4 0 2016-01-02 21:24:27
Description: BL_G928FXXU1AOH4_CL5470789_QB6038055_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928FXXU1AOH4_CL5470789_QB6038055_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXX_G928FOXX1AOGH_CL5467105_QB5763549_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
4file.S5.G900T1.5.1.1.G900T1UVU1BOH1_G900T1TMB1BOH1_TMB.rar
1.46 GB 15 0 2015-12-29 22:02:06
Description: BL_G900T1UVU1BOH1_CL5117004_QB5859644_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900T1UVU1BOH1_CL5117004_QB5859644_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900T1UVU1BOH1_CL5117004_QB5859644_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_TMB_G900T1TMB1BOH1_CL5117004_QB5859644_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4file.S5.G900W8.5.0.G900W8VLU1BOC2_G900W8OYA1BOC2_BMC.zip
1.41 GB 14 0 2015-12-29 05:59:07
Description: BL_G900W8VLU1BOC2_CL4100894_QB5885434_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900W8VLU1BOC2_CL4100894_QB5885434_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900W8VLU1BOC2_CL4100894_QB5885434_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OYA_G900W8OYA1BOC2_CL4100894_QB5885434_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4file.S6.G920F.BTU.Android.M.6.0.920FXXU3ZOL6_G920FBTU3ZOL4-M.zip
1.59 GB 23 0 2015-12-27 21:11:53
Description: AP_G920FXXU3ZOL6-M_CL6533158_SAMFIRM.NET.tar.md5 BL_G920FXXU3ZOL6-M_CL6533158_SAMFIRM.NET.tar.md5 CP_G920FXXU3ZOL6-M_CL6533158_SAMFIRM.NET.tar.md5 CSC_G920FBTU3ZOL4-M_CL6533158_SAMFIRM.NET.tar.md5
4files.G530H_XXU1ANJ3_OXE1ANJ1.zip
565.13 MB 65 0 2015-09-20 05:26:03
Description: G530H_XXU1ANJ3_OXE1ANJ1/ AP_G530HXXU1ANJ3_CL214352_QB2711432_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G530HXXU1ANJ3_CL214352_QB2711432_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G530HXXU1ANJ3_CL214352_QB2711432_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXE_G530HOXE1ANJ1_CL218407_QB2737040_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.Galaxy.Core.Plus.G350XXUAMKC_OXXAMJ4.zip
654.74 MB 10 0 2015-09-27 06:16:25
Description: BOOT_G350XXUAMJ7_REV00.tar.md5 CODE_G350XXUAMKC_1845929_REV02_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXX_G350OXXAMJ4_1998788_REV00_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G350XXUAMJ7_REV00.tar.md5
4files.Galaxy.S3.LTE.SHV-E210K.android4.4.4.E210KKTUKOB1_E210KKTTKOB1_KTF.zip
1.08 GB 78 0 2015-09-30 04:57:30
Description: BL_E210KKTUKOB1_CL4268410_QB4140824_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_E210KKTUKOB1_CL4268410_QB4140824_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_E210KKTUKNK4_CL3788561_QB3590200_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_KTT_E210KKTTKOB1_CL4268410_QB4140824_REV00_user_low_ship.tar.md5 SS_DL.dll
4files.Galaxy.S4.Mini.LTE.I9195XXUCNH5_I9195OJVCNH1_4.4.2Germany.DBT.rar
782.81 MB 50 0 2015-09-24 12:15:14
Description: I9195XXUCNH5_I9195OJVCNH1_FARSI_4.4.2_FULL FILE_ALEN-TEAM.COM/ AP_I9195XXUCNH5_2659908_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (1.40 GB) BL_I9195XXUCNH5_2659908_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (1.61 MB) CP_I9195XXUCNH5_2659908_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (49.75 MB) CSC_OJV_I9195OJVCNH1_2502401_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (66.73 MB) credit http://alen-team.com/thread2573.html I9195XXUCNH5_I9195OJVCNH1_FARSI_4.4.2_FULL FILE_ALEN-TEAM.COM
4files.Galaxy.S5.Neo.Android5.1.1.G903F.XXU1AOH4_G903FOXA1AOH4_XEO.zip
1.20 GB 19 0 2015-09-30 02:42:40
Description: BL_G903FXXU1AOH4_CL5560999_QB5910664_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G903FXXU1AOH4_CL5560999_QB5910664_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G903FXXU1AOH4_CL28525_QB3951580_SIGNED.tar.md5 CSC_OXA_G903FOXA1AOH4_CL5560999_QB5910664_REV00_user_low_ship.tar.md5
4files.Galaxy.SII.Plus.T-Mobile.T989UVLE1_TMBLE1_4.0.4.rar
378.34 MB 30 0 2015-09-29 07:12:31
Description: BOOT_T989UVLE1_CL508451_REV02_user_ship.tar.md5 (11.51 MB) PHONE_T989UVLE1_CL1094000_REV02_user_ship.tar.md5 (23.94 MB) PLATFORM_T989UVLE1_CL508451_REV02_user_ship.tar.md5 (659.73 MB) SGH-T989-CSC-TMBLE1.tar.md5 (9.19 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B)
4files.GALAXY.SIII.Android4.4.4.SHV-E210S.E210SKSUKNK3_E210SSKTKNK3_SKT.zip
1.29 GB 109 0 2015-09-30 05:16:16
Description: BL_E210SKSUKNK3_CL3269620_QB2950513_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_E210SKSUKNK3_CL3269620_QB2950513_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_E210SKSUKNK2_CL3242284_QB2919830_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_SKT_E210SSKTKNK3_CL3269620_QB2950513_REV00_user_low_ship.tar.md5 SS_DL.dll
4files.Galaxy.Tab.3.7.0.SM-T2105.4.1.2.7z
1.17 GB 22 0 2015-09-25 15:48:20
Description: BOOTLOADER_T2105UBANA1_1511962_REV00_user_low_ship.tar.md5 CODE_T2105UBANA1_1511962_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_UVS_T2105UVSANA2_1511962_REV00_user_low_ship.tar.md5 MODEM_T2105UBANA1_1511962_REV00_user_low_ship.tar.md5
4files.Galaxy.Win.Duos.I8552XXAMD8_OXEAMD1_Repair_Firmwares.rar
700.04 MB 41 0 2015-09-26 21:37:48
Description: BOOTLOADER_I8552XXAMD8_1108001_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.22 MB) CODE_I8552XXAMD8_1108001_REV00_user_low_ship_.tar.md5 (1.03 GB) CSC_OXE_I8552OXEAMD1_1103757_REV00_user_low_ship.tar.md5 (135.20 MB) MODEM_I8552XXAMD6_1108001_REV00_user_low_ship.tar.md5 (19.32 MB)
4files.N9002ZNUDND1.family.four.zip
1.41 GB 25 0 2015-08-31 08:17:46
Description: BL_N9002ZNUDND1_1973843_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_N9002ZNUDND1_1973843_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N9002ZNUDND1_1973843_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHU_N9002CHUDND1_1973843_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 SS_DL.dll �ٶ�.apk ��ROM����һ��ROOT_1.8.exe UC������V9.52ר��.apk
4files.Note.4.N910C.Lollipop.5.1.1.XEO.N910CXXU1COH4.zip
1.71 GB 711 0 2015-08-26 16:05:46
Description: AP_N910CXXU1COH4_CL5581916_QB5979668_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_N910CXXU1COH4_CL5581916_QB5979668_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N910CXXU1COH4_1981333.tar.md5 CSC_OXA_N910COXA1COH4_CL5581916_QB5979668_REV00_user_low_ship.tar.md5
4files.pit.7272CZCUANC1.GT-S7272C.repair.rar
646.45 MB 30 0 2015-09-29 12:23:35
Description: Odin3 v3.10.0.exe (2.19 MB) Odin3.ini (676.00 B) PIT.pit (4.02 KB) ������ͼ.jpg (271.82 KB) ����SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_1560.exe (23.04 MB) ����ˢ���̳�.doc (295.50 KB) ��Դ����—ˢ����.url (235.00 B) AP.tar (948.62 MB) BL.tar (5.04 MB) CP.tar (37.51 MB) CSC.tar (52.10 MB)
4files.pit.A300FUXXU1ANL5_DDX1ANL9_Repair_Firmware.zip
1.04 GB 15 0 2015-09-25 18:53:10
Description: A3ULTE_EUR_OPEN_HIDDEN220MB.pit AP_A300FUXXU1ANL5_CL3432073_QB3242300_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A300FUXXU1ANL5_CL3432073_QB3242300_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A300FUXXU1ANL5_CL3432073_QB3242300_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_DDX_A300FUDDX1ANL9_CL3544529_QB3295946_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.A300FUXXU1AOB3_DBT1AOB1_Repair_Firmware.zip
983.66 MB 26 0 2015-09-25 19:00:26
Description: A3ULTE_EUR_OPEN.pit AP_A300FUXXU1AOB3_CL3436019_QB4017686_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A300FUXXU1AOB3_CL3436019_QB4017686_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A300FUXXU1AOB3_CL3436019_QB4017686_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_DBT_A300FUDBT1AOB1_CL4175457_QB4024673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.A300HXXU1AOAE_OXY1AOAE_Repair_Firmware.zip
617.26 MB 10 0 2015-09-25 19:26:34
Description: A33G_EUR_OPEN.pit AP_A300HXXU1AOAE_CL366112_QB3773624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A300HXXU1AOAE_CL366112_QB3773624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A300HXXU1AOAE_CL366112_QB3773624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXY_A300HOXY1AOAE_CL366112_QB3773624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.A300HXXU1AOB8_OXY1AOB8_Repair_Firmware.zip
617.47 MB 25 0 2015-09-25 19:32:56
Description: A33G_EUR_OPEN.pit AP_A300HXXU1AOB8_CL417614_QB4179568_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A300HXXU1AOB8_CL417614_QB4179568_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A300HXXU1AOB8_CL417614_QB4179568_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXY_A300HOXY1AOB8_CL417614_QB4179568_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.A500FUXXU1ANL6_OXA1ANL5_Repair_Firmware.zip
1.10 GB 16 0 2015-09-25 20:29:42
Description: A5ULTE_EUR_OPEN.pit AP_A500FUXXU1ANL6_CL3550082_QB3324062_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A500FUXXU1ANL6_CL3550082_QB3324062_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A500FUXXU1ANL5_CL3550082_QB3303872_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXA_A500FUOXA1ANL5_CL3550082_QB3303872_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.A500FUXXU1AOB4_OXA1AOB1_Repair_Firmware.zip
1.10 GB 30 0 2015-09-25 20:55:39
Description: A5ULTE_EUR_OPEN.pit AP_A500FUXXU1AOB4_CL4312036_QB4183665_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A500FUXXU1AOB4_CL4312036_QB4183665_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A500FUXXU1AOB4_CL4312036_QB4183665_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXA_A500FUOXA1AOB1_CL4004591_QB3927683_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.A500FXXU1AOA4_OLB1AOA1_Repair_Firmware.zip
1.23 GB 20 0 2015-09-25 20:06:15
Description: A5LTE_EUR_OPEN.pit AP_A500FXXU1AOA4_CL3814035_QB3619427_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A500FXXU1AOA4_CL3814035_QB3619427_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A500FXXU1ANK4_CL3395887_QB3163829_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OLB_A500FOLB1AOA1_CL3814035_QB3619427_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.A500FXXU1AOB2_SER1AOB1_Repair_Firmware.zip
1.16 GB 18 0 2015-09-25 20:13:32
Description: A5LTE_EUR_OPEN.pit AP_A500FXXU1AOB2_CL4197997_QB4051043_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A500FXXU1AOB2_CL4197997_QB4051043_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A500FXXU1AOB1_CL4044743_QB3931614_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_SER_A500FSER1AOB1_CL4044743_QB3931614_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.A7000_CHC-A7000ZCU1AOA1-ALL.zip
1.04 GB 36 0 2015-08-23 18:20:05
Description: 2015�����������а���ȫ.url A7LTE_CHN_OPEN.pit AP_A7000ZCU1AOA1_CL3688156_QB3559299_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar BL_A7000ZCU1AOA1_CL3688156_QB3559299_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CP_A7000ZCU1AOA1_CL3688156_QB3559299_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CSC_CHC_A7000CHC1AOA1_CL3688156_QB3559299_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar
4files.pit.G530HXCU1AOA3_OXE1AOA1.zip
569.51 MB 50 0 2015-09-20 04:11:22
Description: G530H_XCU1AOA3_OXE1AOA1 AP_G530HXCU1AOA3_CL365728_QB3776409_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G530HXCU1AOA3_CL365728_QB3776409_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G530HXCU1AOA2_CL356303_QB3691296_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXE_G530HOXE1AOA1_CL365728_QB3776409_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 FORTUNA3G_EUR_OPEN.pit
4files.pit.G530HXXU1ANI8_SER1ANI8_Russia_4.4.4.rar
489.02 MB 53 0 2015-09-20 05:01:27
Description: G530HXXU1ANI8_SER1ANI8_Russia_4.4.4_Repair_Firmware AP_G530HXXU1ANI8_132828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_.tar.md5 BL_G530HXXU1ANI8_132828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G530HXXU1ANI8_132828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_SER_G530HSER1ANI8_132828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 FORTUNA3G_EUR_OPEN.pit
4files.pit.G530H_DXU1ANK2_OLB1ANL1.zip
627.72 MB 34 0 2015-09-20 03:48:19
Description: AP_G530HDXU1ANK2_282014_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G530HDXU1ANK2_282014_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G530HXXU1ANJ3_CL214352_QB2711432_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OLB_G530HOLB1ANL1_282014_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 FORTUNA3G_EUR_OPEN.pit
4files.pit.Galaxy.A3.A300HXXU1ANKC_4.4.4.zip
653.27 MB 24 0 2015-09-24 07:46:07
Description: A300HXXU1ANKC_OXE1ANJ1_OXY1ANKC/ A33G_EUR_OPEN.pit AP_A300HXXU1ANKC_CL235220_QB2935324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A300HXXU1ANKC_CL235220_QB2935324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A300HXXU1ANKC_CL235220_QB2935324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXE_A300HOXE1ANJ1_CL211949_QB2712176_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXY_A300HOXY1ANKC_CL235220_QB2935324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 credit http://adnansattar333.blogspot.com/2015/06/full-firmwares-4files-firmwares.html?m=0
4files.pit.Galaxy.A3.CHC-A3000ZCU1ANJ8-ALL.rar
509.27 MB 23 0 2015-09-24 06:39:29
Description: A3LTE_CHN_OPEN.pit (4.27 KB) AP_A3000ZCU1ANJ8_CL231500_QB2819422_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (816.08 MB) BL_A3000ZCU1ANJ8_CL231500_QB2819422_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (10.49 MB) CP_A3000ZCU1ANJ8_CL231500_QB2819422_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (38.50 MB) CSC_CHC_A3000CHC1ANJ8_CL231500_QB2819422_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (48.92 MB) ����A3000ˢ���̳̣����������Ŀ����.txt (239.00 B) credit http://yun.baidu.com/wap/link?uk=2604486464&shareid=2349204405&third=0 http://yun.baidu.com/wap/link?shareid=292098086&uk=1834611422&third=0&dir=%2F%E4%B8%89%E6%98%9F%2F%E5%AE%98%E6%96%B9%E5%9B%BA%E4%BB%B6%E5%8C%85%2F%E4%B8%89%E6%98%9FGALAXY%20A%E7%B3%BB%E5%88%97%2FA3000%2F%E5%AE%98%E6%96%B9%E4%BA%94%E4%BB%B6%E5%A5%97%E5%8C%85&page=1
4files.pit.Galaxy.A5.Duos.A5000ZCU1ANL2.zip
1.06 GB 63 0 2015-09-24 04:58:39
Description: AP_A5000ZCU1ANL2_CL3578588_QB3341983_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A5000ZCU1ANL2_CL3578588_QB3341983_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A5000ZCU1ANL2_CL3578588_QB3341983_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHC_A5000CHC1ANL2_CL3578588_QB3341983_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 A5LTE_CHN_OPEN.pit credit http://115.239.248.195:81/r/13087360 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=4110474250&uk=2217418937&fid=961618883138040 1.06G http://yun.baidu.com/wap/link?uk=675898618&shareid=4157348287&third=4
4files.pit.Galaxy.A5.Duos.SM-A500GXAU1ANK2_v4.4.4_ODD_ALL.zip
1,014.00 MB 31 0 2015-09-24 05:28:37
Description: AP_A500GXAU1ANK2_CL3116051_QB2937995_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A500GXAU1ANK2_CL3116051_QB2937995_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A500GXAU1ANK2_CL3116051_QB2937995_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_ODD_A500GODD1ANK3_CL3116051_QB2991268_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 A5LTE_SWA_OPEN.pit 三星官方固件刷机教程看这里。.url 可用一键R.O.O.T工具.exe credit http://www.shuaji.net/ http://pan.baidu.com/wap/link?uk=4232826994&shareid=398534186&third=0 http://yun.baidu.com/wap/share/home?third=0&uk=4232826994&start=60
4files.pit.Galaxy.A5.HSPA.A500HXXU1ANL1_OXE1ANK2.zip
1.14 GB 16 0 2015-09-26 22:23:53
Description: A53G_EUR_OPEN.pit AP_A500HXXU1ANL1_CL3395887_QB3240706_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A500HXXU1ANL1_CL3395887_QB3240706_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A500HXXU1ANL1_CL3395887_QB3173969_REV11_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXE_A500HOXE1ANK2_CL3395887_QB3127392_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.Galaxy.A5.HSPA.A500HXXU1AOC1_OXY1AOB1.zip
1.14 GB 28 0 2015-09-26 22:39:27
Description: A53G_EUR_OPEN.pit AP_A500HXXU1AOC1_CL4197997_QB4259033_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A500HXXU1AOC1_CL4197997_QB4259033_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A500HXXU1AOB1_CL4044743_QB3940162_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXY_A500HOXY1AOB1_CL4044743_QB3940162_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.Galaxy.A5.LTE.A500XZXXU1ANL1_PAP1ANL1.zip
2.68 GB 25 0 2015-09-27 00:20:48
Description: A5LTE_EUR_LDU.pit AP_A500XZXXU1ANL1_LLK_CL3500154_QB3239868_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A500XZXXU1ANL1_LLK_CL3500154_QB3239868_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A500XZXXU1ANI1_LLK_CL2870395_QB2467449_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_PAP_A500XZPAP1ANL1_LLK_CL3500154_QB3239868_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.Galaxy.A7.DUOS.LTE.A700FDXXU1AOAA_ODD1AOA4.zip
1.11 GB 13 0 2015-09-27 01:11:13
Description: A7LTE_EUR_OPEN.pit AP_A700FDXXU1AOAA_CL3686651_QB3695665_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A700FDXXU1AOAA_CL3686651_QB3695665_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A700FDDD1AOA4_REV00_CL1843400_QB3540844.tar.md5 CSC_ODD_A700FDODD1AOA4_CL3891993_QB3698794_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.Galaxy.A7.DUOS.LTE.A700FDXXU1AOAB_OLB1AOA4.zip
1.19 GB 28 0 2015-09-27 01:46:37
Description: A7LTE_EUR_OPEN.pit AP_A700FDXXU1AOAB_CL3686651_QB3713022_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A700FDXXU1AOAB_CL3686651_QB3713022_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A700FDXXE1AOA1_REV00_CL1843400_QB3529293.tar.md5 CSC_OLB_A700FDOLB1AOA4_CL3686651_QB3713022_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.Galaxy.A7.HSPA.A700HXXU1AOA6_OXE1AOA1.zip
1.10 GB 11 0 2015-09-27 02:25:59
Description: A73G_EUR_OPEN.pit A73G_EUR_OPEN_HIDDEN20M.pit AP_A700HXXU1AOA6_CL3753735_QB3656010_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A700HXXU1AOA6_CL3753735_QB3656010_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A700HXXU1AOA6_CL3753735_QB3656010_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXE_A700HOXE1AOA1_CL3916733_QB3724994_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.Galaxy.A7.HSPA.A700HXXU1AOC2_OXY1AOC2.zip
1.13 GB 19 0 2015-09-27 02:43:41
Description: A73G_EUR_OPEN.pit AP_A700HXXU1AOC2_CL4549187_QB4468600_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A700HXXU1AOC2_CL4549187_QB4468600_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A700HXXU1AOC2_CL4549187_QB4468600_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXY_A700HOXY1AOC2_CL4549187_QB4468600_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.Galaxy.A7.LTE-A.A700FXXU2AOAM_DBT2AOA2_Repair_Firmware.zip
1.12 GB 10 0 2015-09-27 00:45:55
Description: A7ALTE_EUR_OPEN_HIDDEN80M.pit AP_A700FXXU2AOAM_CL4070623_QB3902623_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_A700FXXU2AOAM_CL4070623_QB3902623_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_A700FXXU2AOB1_1883248.tar.md5 CSC_DBT_A700FDBT2AOA2_CL4033560_QB3865385_REV00_user_low_ship.tar.md5
4files.pit.Galaxy.Ace.NXT.Galaxy.V.G313HZDBU0ANH1_OLB0ANH1.zip
543.67 MB 27 0 2015-09-27 06:02:47
Description: AP_G313HZDBU0ANH1_1946331_REV04_user_low_ship.tar.md5 BL_G313HZDBU0ANH1_1946331_REV04_user_low_ship.tar.md5 CP_G313HZDXU0ANH1_1946331_REV04_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLB_G313HZOLB0ANH1_1946331_REV04_user_low_ship.tar.md5 VIVALTO3GVN_DB_OPEN.pit
4files.pit.Galaxy.Ace.NXT.Galaxy.V.G313HZDBU0ANL1_OLB0ANL1.zip
567.55 MB 38 0 2015-09-27 06:07:58
Description: AP_G313HZDBU0ANL1_CL3531583_QB3281566_REV04_user_low_ship.tar.md5 BL_G313HZDBU0ANL1_CL3531583_QB3281566_REV04_user_low_ship.tar.md5 CP_G313HZDXU0ANL2_1946331_REV04_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLB_G313HZOLB0ANL1_CL3531583_QB3281566_REV04_user_low_ship.tar.md5 SPRDDSP.img VIVALTO3GVN_DB_OPEN.pit
4files.pit.Galaxy.Core.Plus.G350XXUANB1_OXXANB2.zip
692.18 MB 34 0 2015-09-27 06:21:30
Description: BOOT_G350XXUANB1_REV00.tar.md5 CODE_G350XXUANB1_2524841_REV02_user_low_ship.tar.md5 cs02.pit CSC_OXX_G350OXXANB2_2530775_REV00_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G350XXUANB1_REV00.tar.md5
4files.pit.Galaxy.E5.E500FXXU1AOA6_OXY1AOA7.zip
1.08 GB 27 0 2015-09-27 04:58:13
Description: AP_E500FXXU1AOA6_CL3948177_QB3763837_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_E500FXXU1AOA6_CL3948177_QB3763837_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_E500FXXU1AOA6_CL3948177_QB3763837_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_E500FXXU1AOA6_REV00_CL1860646_QB3552038.tar.md5 CSC_OXY_E500FOXY1AOA7_CL3948177_QB3794883_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 E5LTE_EUR_OPEN.pit
4files.pit.Galaxy.Grand.2.DUOS.G7102XWUBNK1_OLBBNJ1.zip
1,008.63 MB 26 0 2015-09-28 02:45:30
Description: AP_G7102XWUBNK1_CL3174120_QB2842008_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G7102XWUBNK1_CL3174120_QB2842008_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G7102DXUBNH1_REV00_CL_1674926.tar.md5 CSC_OLB_G7102OLBBNJ1_CL3105106_QB2767511_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 MS013G_EUR_OPEN.pit
4files.pit.Galaxy.Grand.2.DUOS.G7102XXUANG2_OLBANG1.zip
1.06 GB 25 0 2015-09-28 02:54:38
Description: AP_G7102XXUANG2_2706797_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G7102XXUANG2_2706797_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G7102DXUANC1_REV00_CL_1538711.tar.md5 CSC_OLB_G7102OLBANG1_2675902_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 MS013G_EUR_OPEN_8G.pit
4files.pit.Galaxy.Grand.2.DUOS.G7102XXUBNG8_OLBBNG3.zip
996.32 MB 26 0 2015-09-28 03:09:36
Description: AP_G7102XXUBNG8_2284897_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G7102XXUBNG8_2284897_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G7102DXUBNG1_REV00_CL_1619036.tar.md5 CSC_OLB_G7102OLBBNG3_2284897_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 MS013G_EUR_OPEN.pit
4files.pit.Galaxy.Grand.2.DUOS.G7102XXUBNJ2_OXEBNJ2.zip
981.92 MB 55 0 2015-09-28 03:36:29
Description: AP_G7102XXUBNJ2_CL3027762_QB2669718_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G7102XXUBNJ2_CL3027762_QB2669718_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G7102XXUBNJ2_REV00_CL_1743842.tar.md5 CSC_OXE_G7102OXEBNJ2_CL3027762_QB2669718_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 MS013G_EUR_OPEN.pit
4FILES.PIT.Galaxy.Grand.2.LTE.G7105.XXUANAA_OXXANA2.zip
1.00 GB 12 0 2015-09-28 04:34:42
Description: AP_G7105XXUANAA_2373638_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G7105XXUANAA_2373638_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G7105XXUANA3_2373638_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXX_G7105OXXANA2_2493182_REV01_user_low_ship.tar.md5 MS01LTE_EUR_OPEN_8G.pit
4FILES.PIT.Galaxy.Grand.2.LTE.G7105XXUANF4_DBTANF2.zip
1,014.63 MB 15 0 2015-09-28 04:41:40
Description: AP_G7105XXUANF4_2427125_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G7105XXUANF4_2427125_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G7105XXUANF5_2373638_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_DBT_G7105DBTANF2_2699838_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 MS01LTE_EUR_OPEN_8G.pit
4files.pit.Galaxy.Grand.Neo.I9060DDUANJ1_DDUANJ1_4.2.2.India.rar
820.46 MB 45 0 2015-09-26 22:03:11
Description: baffinlite.pit (3.49 KB) BOATLOADER_I9060DDUANJ1.tar.md5 (1.21 MB) CODE_I9060DDUANJ1.tar.md5 (1.35 GB) CSC_I9060DDUANJ1.tar.md5 (54.55 MB) MODEM_I9060DDUANJ1.tar.md5 (17.26 MB)
4files.pit.Galaxy.Grand.Neo.Plus.I9060IXXU0AOA3_OXE0AOA2_Russia_4.4.4.rar
481.15 MB 110 0 2015-09-29 06:26:38
Description: AP_I9060IXXU0AOA3_CL346452_QB3611237_REV02_user_low_ship_.tar.md5 (876.98 MB) BL_I9060IXXU0AOA3_CL346452_QB3611237_REV02_user_low_ship.tar.md5 (3.64 MB) CP_I9060IXXU0ANL6_CL331575_QB3492625_REV02_user_low_ship.tar.md5 (9.09 MB) CSC_OXE_I9060IOXE0AOA2_CL346452_QB3611237_REV02_user_low_ship.tar.md5 (53.68 MB) GRANDNEOVE3G.pit (4.77 KB)
4files.pit.Galaxy.Grand.Neo.Plus.I9060IXXU0AOA8_OXE0AOA4_Russia_4.4.4.rar
480.99 MB 53 0 2015-09-29 06:22:15
Description: AP_I9060IXXU0AOA8_CL375814_QB3878859_REV02_user_low_ship_.tar.md5 (876.65 MB) BL_I9060IXXU0AOA8_CL375814_QB3878859_REV02_user_low_ship.tar.md5 (3.64 MB) CP_I9060IXXU0ANL6_CL331575_QB3492625_REV02_user_low_ship.tar.md5 (9.09 MB) CSC_OXE_I9060IOXE0AOA4_CL380094_QB3895357_REV02_user_low_ship.tar.md5 (53.68 MB) GRANDNEOVE3G.pit (4.77 KB)
4files.pit.Galaxy.Note.N7000B.DCLSB.4.1.2.Thailand.rar
1.17 GB 70 0 2015-09-24 11:11:34
Description: GT-N7000B/ ————— N7000.zip Q1_20110914_16GB.pit 2.0 KB Q1_20110919_32GB.pit 2.0 KB odin3_v1.87.zip V.DCLSB 4.1.2 GT-N7000B/V.DCLSB 4.1.2/ ——————— CODE_N7000BDCLSB_906407_REV02_user_low_ship.tar.md5 OK CSC_THL_N7000BTHLLSB_906407_REV02_user_low_ship.tar.md5 OK MODEM_N7000BDCLSB_REV_05_CL1240075.tar.md5 OK q1.pit OK UMS_16G_N7000BDCLSB_906407_REV02_user_low_ship.tar.md5 credit http://www.tsar3000.com/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=472:samsung-n7000-n7000b-galaxy-note-firmwares&catid=55:samsung&Itemid=82
4files.pit.Galaxy.S5.Neo.Android5.1.1.G903F.XXU1AOH4_G903FOXA1AOH4_XEO.rar
1.20 GB 8 0 2015-12-30 02:24:24
Description: BL_G903FXXU1AOH4_CL5560999_QB5910664_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G903FXXU1AOH4_CL5560999_QB5910664_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G903FXXU1AOH4_CL28525_QB3951580_SIGNED.tar.md5 CSC_OXA_G903FOXA1AOH4_CL5560999_QB5910664_REV00_user_low_ship.tar.md5 G903F_1AOH4_EUR_OPEN.pit, Size 3.77 KB…
4files.pit.Galaxy.S5.Neo.Android5.1.1.G903FXXU1AOI2_G903FOXA1AOI2_XEO.rar
1.20 GB 12 0 2015-12-30 02:28:40
Description: BL_G903FXXU1AOI2_CL5560999_QB6164277_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G903FXXU1AOI2_CL5560999_QB6164277_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G903FXXU1AOI5_CL28525_QB4021734_SIGNED.tar.md5 CSC_OXA_G903FOXA1AOI2_CL5560999_QB6164277_REV00_user_low_ship.tar.md5 G903F_1AOI2_EUR_OPEN.pit, Size 3.77 KB..
4files.pit.Galaxy.S5.Sprint.USA.G900P.VPU1ANE5_SPT1ANE5_4.4.2.rar
1.41 GB 24 0 2015-09-28 07:14:31
Description: AP_G900PVPU1ANE5_1750661_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (2.18 GB) BL_G900PVPU1ANE5_1750661_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (8.71 MB) CP_G900PVPU1ANE5_1750661_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (52.32 MB) CSC_SPT_G900PSPT1ANE5_1750661_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (32.08 MB) KLTE_USA_SPR.pit (4.14 KB)
4files.pit.Galaxy.Star.Advance.G350EXWU0AOA1_OXE0AOA1.zip
527.68 MB 37 0 2015-09-27 06:28:14
Description: AP_G350EXWU0AOA1_CL3776068_QB3579362_REV01_user_low_ship.tar.md5 BL_G350EXWU0AOA1_CL3776068_QB3579362_REV01_user_low_ship.tar.md5 CP_G350EXXU0ANK3_CL3354813_QB3058775_REV01_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G350EOXE0AOA1_CL3776068_QB3579362_REV01_user_low_ship.tar.md5 HIGGS2G_EUR_OPEN.pit
4files.pit.Galaxy.Star.Advance.G350EXXU0ANK3_OXE0ANK4.zip
522.66 MB 51 0 2015-09-27 06:34:20
Description: AP_G350EXXU0ANK3_CL3354813_QB3058775_REV01_user_low_ship.tar.md5 BL_G350EXXU0ANK3_CL3354813_QB3058775_REV01_user_low_ship.tar.md5 CP_G350EXXU0ANK3_CL3354813_QB3058775_REV01_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G350EOXE0ANK4_CL3354813_QB3058775_REV01_user_low_ship.tar.md5 HIGGS2G_EUR_OPEN.pit
4files.pit.Galaxy.Tab.S.10.5.SM-T805.4.4.2.7z
1.44 GB 22 0 2015-09-25 16:37:23
Description: AP_T805XXU1ANFB_2085187_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_T805XXU1ANFB_2085187_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_T805XXU1ANF6_REV00_CL1602530_SIGNED.tar.md5 CSC_OLB_T805OLB1ANG1_2085187_REV00_user_low_ship.tar.md5 CHAGALLLTE_EUR_OPEN.pit
4files.pit.Galaxy.Trend.3.Duos.G3502CZCUANA1_CHNANA1.zip
585.78 MB 15 0 2015-09-27 07:03:18
Description: AP_G3502CZCUANA1_2305117_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G3502CZCUANA1_2305117_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G3502CZCUANA1_2305117_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CS02VE3G_ZC.pit CSC_CHN_G3502CCHNANA1_2305117_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.Galaxy.Trend.3.Duos.G3502ZNUAMI6_CHUAMI6.zip
602.69 MB 15 0 2015-09-27 06:42:11
Description: BOOTLOADER_G3502ZNUAMI6_1682724_REV00_user_low_ship.tar.md5 CODE_G3502ZNUAMI6_1682724_REV00_user_low_ship.tar.md5 CS023g.pit CSC_CHU_G3502CHUAMI6_1682724_REV00_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G3502ZNUAMI6_1682724_REV00_user_low_ship.tar.md5
4files.pit.Galaxy.Win.duo.i8552.ZCAMD1.rar
622.12 MB 29 0 2015-09-26 21:54:15
Description: odin3.09_���°�.rar (794.07 KB) SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_1560.rar (23.04 MB) AP_i8552ZCAMD1792B.tar (935.22 MB) BL_I8552ZCAMD1_1066460_REV00_user_low_ship.tar (1.21 MB) CP_I8552ZCAMD1_1066460_REV00_user_low_ship.tar (19.30 MB) CSC_CHN_I8552CHNAMD1_1066460_REV00_user_low_ship.tar (19.20 MB) DELOS_0205.pit (3.89 KB) ������ͼ.png (31.87 KB)
4files.pit.Galaxy.Win.Duos.GT-I8552B.DCUANF1.4.1.2.zip
654.67 MB 54 0 2015-09-24 09:27:02
Description: Odin3_v3.07.zip (1.19 MB) BOOTLOADER_I8552BDCUANF1_1546491_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.22 MB) CODE_I8552BDCUANF1_1546491_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.07 GB) CSC_THW_I8552BTHWANE1_1547705_REV00_user_low_ship.tar.md5 (90.16 MB) DELOS_LTN_B_8G_0328.pit (3.89 KB) MODEM_I8552BDCUAMG1_1325346_REV00_user_low_ship.tar.md5 (19.32 MB) credit http://www.tsar3000.com/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1684:how-to-update-galaxy-win-duos-gt-i8552-gt-i8552b-firmware-using-odin3-flasher&catid=57:how-to&Itemid=104 http://www.tsar3000.com/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=858:samsung-i8552-i8552b-galaxy-win-duos-galaxy-grand-quattro-firmwares&catid=55:samsung&Itemid=82
4files.pit.Galaxy_Tab_S_8.4_SM-T705_4.4.2.rar
1.52 GB 17 0 2015-09-25 21:14:10
Description: KLIMTLTE_EUR_OPEN.pit (3.37 KB) CSC_OLB_T705OLB1ANF3_2085145_REV00_user_low_ship.tar.md5 (321.13 MB) AP_T705XXU1ANF8_2085145_REV00_user_low_ship.tar.md5 (2.08 GB) BL_T705XXU1ANF8_2085145_REV00_user_low_ship.tar.md5 (2.50 MB) CP_T705XXU1ANF6_REV00_CL1602530_SIGNED.tar.md5 (27.29 MB)
4files.pit.GT-I9200.CHU-I9200ZCUCNJ1.rar
1.09 GB 33 0 2015-10-03 02:12:49
Description: Odin3 v3.10.0.exe (2.19 MB) Odin3.ini (676.00 B) PIT.pit (3.76 KB) ����SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_1560.exe (23.04 MB) ����ˢ���̳�.doc (462.50 KB) ��Դ����—ˢ���� (���Ҳ�Ѱ��������).url (235.00 B) AP.tar (1.58 GB) BL.tar (1.72 MB) CP.tar (47.80 MB) CSC.tar (43.53 MB
4files.pit.GT-N7100ZSUEMK3_v4.3_TGY_ALL.zip
1.22 GB 79 0 2015-09-01 00:29:16
Description: AP_N7100ZSUEMK3_2139372_REV04_user_low_ship.tar.md5 (1.55 GB) BL_N7100ZSUEMK3_2139372_REV04_user_low_ship.tar.md5 (1.84 MB) CP_N7100ZSUEMK3_2139372_REV04_user_low_ship.tar.md5 (12.00 MB) CSC_OZS_N7100OZSEMK3_2139372_REV04_user_low_ship.tar.md5 (336.84 MB) T03G_EUR_OPEN_8G.pit (2.86 KB) �ٶ�.apk (7.11 MB) �ٶ�����.apk (5.89 MB) ��ROM����һ��ROOT_1.9.2.exe (9.48 MB)
4files.pit.GT-N7105ZHUEMK3_v4.3_TGY_ALL.rar
1.19 GB 36 0 2015-09-02 20:43:25
Description: AP_N7105ZHUEMK3_2139143_REV04_user_low_ship.tar.md5 (1.55 GB) BL_N7105ZHUEMK3_2139143_REV04_user_low_ship.tar.md5 (1.85 MB) CP_N7105ZHUEMK3_2139143_REV04_user_low_ship.tar.md5 (45.57 MB) CSC_ZZH_N7105ZZHEMK3_2139143_REV04_user_low_ship.tar.md5 (303.48 MB) T0LTE_EUR_OPEN_8G.pit (2.86 KB) �ٶ�.apk (7.11 MB) �ٶ�����.apk (5.89 MB) ��ROM����һ��ROOT_1.9.2.exe (9.48 MB)
4files.pit.GT-S7562.repair.zip
498.10 MB 41 0 2015-08-15 17:11:35
4files.pit.GT-S7562.repair.zip
498.10 MB 70 0 2015-09-30 04:46:40
Description: CP.tar (19.11 MB) CSC.tar (27.84 MB) Odin3 v3.10.0.exe (2.19 MB) Odin3.ini (676.00 B) PIT.pit (3.89 KB) ������ͼ.jpg (307.59 KB) ����SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_1560.exe (23.04 MB) ����ˢ���̳�.doc (332.00 KB) ��Դ����—ˢ����.url (235.00 B) AP.tar (783.73 MB) BL.tar (1.35 MB)
4files.pit.N9005ZHUENC1_4.4.2_5.sets.zip
1.57 GB 37 0 2015-08-31 07:16:21
Description: AP_N9005ZHUENC1_1018527_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_N9005ZHUENC1_1018527_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N9005ZHUENC1_1018527_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_ZZH_N9005ZZHENC1_1018527_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 HLTE_HKTW_OPEN_16G.pit knox for N9005NC1.apk �ٶ��ֻ�����.apk ��ROM����һ��ROOT_1.8.exe
4files.pit.N9006ZCUEND1.Wujiantao.zip
1.44 GB 20 0 2015-09-01 00:00:21
Description: BL_N9006ZCUEND1_943469_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N9006ZCUEND1_943469_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHN_N9006CHNEND1_943469_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 H3G_CHN_CHN.pit AP_N9006ZCUEND1_943469_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 ��Ϸ����.apk ��ROM����һ��ROOT_1.8.exe ��װ��360�ֻ���ȫ��ʿ.apk
4files.pit.N9008V_CHM_N9008VZMUDOA3_5.0.Wujiantao.zip
1.09 GB 17 0 2015-08-31 12:28:04
Description: 手机助手.apk AP_N9008VZMUDOA3_CL3916787_QB3725065_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_N9008VZMUDOA3_CL3916787_QB3725065_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N9008VZMUDOA3_CL3916787_QB3725065_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHM_N9008VCHMDOA3_CL3916787_QB3725065_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 HLTE_CHN_CMCC_16G.pit (4244 B)… OK. 三星官方固件刷机教程看这里。.url 可用一键R.O.O.T工具.exe
4files.pit.N900ZSUDNB1_4.4.2.version.Wujiantao.zip
1.31 GB 35 0 2015-09-01 00:34:44
Description: AP_N900ZSUDNB1_527589_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_N900ZSUDNB1_527589_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N900XXUDNA1_527589_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OZS_N900OZSDNB1_527589_REV00_user_low_ship.tar.md5 HA3G_CHN_HKTW(国行机选这个).pit HA3G_EUR_OPEN_32G(欧版机选这个).pit 游戏下载.apk UC浏览器V9.5专版.apk 百度手机助手.apk 本ROM可用一键ROOT_1.8.exe
4files.pit.Note.3.N9005XXUGBNL8_5.0_ALL_BTU.7z
1.04 GB 95 0 2015-09-24 01:08:08
Description: AP_N9005XXUGBNL8_CL3643614_QB3415922_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_N9005XXUGBNL8_CL3643614_QB3415922_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N9005XXUGBNL8_CL3643614_QB3415922_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXA_N9005OXAGBNL8_CL3643614_QB3415922_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 HLTE_EUR_OPEN.pit 三星官方固件刷机教程看这里。.url credit http://www.shuaji.net http://yun.baidu.com/wap/link?uk=2718696646&shareid=3468363078&third=0
4files.pit.Note3 (n9008)_CHM-N9008ZMUGOC3-ALL.zip
1.22 GB 22 0 2015-08-22 19:14:09
Description: 2015�����������а���ȫ.url AP_N9008ZMUGOC3_CL4404876_QB4357863_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_N9008ZMUGOC3_CL4404876_QB4357863_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N9008ZMUGOC3_CL4404876_QB4357863_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHM_N9008CHMGOC3_CL4404876_QB4357863_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 H3G_CHN_CMCC_16G.pit ����N9008ˢ���̳�.txt �ֹ���_�Ա��ֻ�ר����.apk
4files.pit.note3_N9008 official_5.0_CHM-N9008ZMUGOC3-ALL.zip
1.12 GB 20 0 2015-08-22 19:05:08
Description: 2015�����������а���ȫ.url AP_N9008ZMUGOC3_CL4404876_QB4357863_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar BL_N9008ZMUGOC3_CL4404876_QB4357863_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CP_N9008ZMUGOC3_CL4404876_QB4357863_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CSC_CHM_N9008CHMGOC3_CL4404876_QB4357863_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar H3G_CHN_CMCC_16G.pit ����N9008ˢ���̳�.txt
4files.pit.S4.5.0.1.CHN-I9500ZCUJOA3.zip
1.29 GB 57 0 2015-09-23 23:35:18
Description: AP_I9500ZCUJOA3_CL3900764_QB3709712_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_I9500ZCUJOA3_CL3900764_QB3709712_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_I9500ZCUJOA3_CL3900764_QB3709712_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_CHN_I9500CHNJOA3_CL3900764_QB3709712_REV00_user_low_ship.tar.md5 JA3G_CHN_OPEN_16G_C.pit credit http://pan.baidu.com/share/link?uk=872740093&shareid=3601578300&fid=637829815387711 http://www.xiudianba.com/xiu/?a=url&k=09d6a4e7&u=aHR0cDovL2Jicy5tdW1heWkuY29tL2ZvcnVtLnBocD9hY3Rpb249cHJpbnRhYmxlJm1vZD12aWV3dGhyZWFkJnRpZD00ODU4OTQ4&t=44CQMTUwMTIw44CR5Z!65LqO5LiJ5pifR1QtSTk1MDBaQ1VKT0EzIOWbuuS7tuaOqOWHuuajkuajkuezluaBouWkjeWMhee6ry4uLg==&s=aTk1MDB6Y3Vqb2Ez http://www.tebaidu.com/art-19826316.html
4files.pit.s4.CHU-I9500ZNUJOA3_ALL_5.0.rar
1.21 GB 49 0 2015-09-25 14:21:05
Description: AP_I9500ZNUJOA3_CL3900764_QB3709728_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.92 GB) BL_I9500ZNUJOA3_CL3900764_QB3709728_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.98 MB) CP_I9500ZNUJOA3_CL3900764_QB3709728_REV00_user_low_ship.tar.md5 (15.26 MB) CSC_CHU_I9500CHUJOA3_CL3900764_QB3709728_REV00_user_low_ship.tar.md5 (58.52 MB) JA3G_CHN_CU_16G_C.pit (3.63 KB) ����I9500ˢ���̳̺�ROOT�̳�.txt (306.00 B)
4files.pit.S4.EUR.lollipop5.0.1.I9505XXUHOA7_OXAHOA7pass-samsung-firmware.net.zip
1.50 GB 75 0 2015-06-09 15:28:12
4files.pit.SM-N750pass-#smn750.zip
1,015.83 MB 38 0 2015-09-07 20:55:43
Description: DDUANA5/AP_N750XXUANB3_2477732_REV00_user_low_ship.tar.md5 DDUANA5/BL_N750XXUANB3_2477732_REV00_user_low_ship.tar.md5 DDUANA5/CP_N750DDUANA5_1490911_REV00_user_low_ship.tar.md5 DDUANA5/CSC_ODD_N750ODDANB1_2509178_REV00_user_low_ship.tar.md5 HL3G_EUR_OPEN_4G.pit Odin3 v3.09.3.exe
4files.pit.SM-N9005 Hong Kong Version 4.4.2 TGY-N9005ZZHENJ1 Five-piece pro-test OK.rar
1.28 GB 37 0 2015-08-16 14:21:07
4files.pit.TGY-N9005ZHUENB5_4.4.2.zip
1.26 GB 34 0 2015-08-27 11:34:51
Description: AP_N9005ZHUENB5.tar BL_N9005ZHUENB5.tar CP_N9005ZHUENB5.tar CSC_N9005ZHUENB5.tar HLTE_HKTW_OPEN_16G.pit HLTE_HKTW_OPEN_32G.pit 游戏下载.apk UC浏览器V9.75专版.apk 本ROM可用一键ROOT_1.9.2.exe
4files.pit._I9500ZCUHNH4_CHN_4.4.2.zip
1.38 GB 49 0 2015-08-24 16:35:26
Description: AP_I9500ZCUHNH4_2498806_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_I9500ZCUHNH4_2498806_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_I9500ZCUHNH4_2498806_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_CHN_I9500CHNHNH4_2498806_REV00_user_low_ship.tar.md5 I9500ZCUHNH4.docx I9500����ָ��.pptx JA3G_CHN_OPEN_16G_C.pit Odin3_v3.09/ Odin3_v3.09/Odin3 v3.09.3.exe Odin3_v3.09/Odin3.ini Odin3_v3.09.zip
4files.pits.Galaxy.Grand.Prime.Duos.G530H_DCU1AOA2_OLB1AOA2.zip
630.48 MB 169 0 2015-07-05 16:51:06
4files.pits.N9005ZHUENH4.zip
1.21 GB 33 0 2015-08-24 18:39:57
Description: AP_N9005ZHUENH4.tar BL_N9005ZHUENH4.tar CP_N9005ZHUENH4.tar CSC_N9005ZHUENH4.tar HLTE_HKTW_OPEN_16G.pit HLTE_HKTW_OPEN_32G.pit 上刷机网看看有没有更新的版本吧,呵呵.url 可用一键R.O.O.T工具.exe
4files.SM-N900J.Galaxy.Note.3.LTE.SCL22.4.3.7z
792.52 MB 28 0 2015-09-25 16:48:53
Description: AP_SCL22KDUBML1_2074214_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_SCL22KDUBML1_2074214_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_SCL22KDUBML1_2074214_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_KDI_SCL22KDIBML1_2074214_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.with.pit.note2.GT-N7100XXDMB2_MULTI_SER_FACTORY.zip
1.11 GB 188 0 2015-04-07 04:13:46
5file.Galaxy.Ace.S5830IDXMB1_OLBLD1.zip
151.80 MB 47 0 2015-10-02 11:39:08
Description: BOOT_S5830iDXMB1_REV00.tar.md5 DefaultCalDataWithBoot_S5830iDXMB1_REV00.tar.md5 GT-S5830i-MULTI-CSC-OLBLD1.tar.md5 GT-S5830iSUP_OLBLD1.tar.md5 MODEM_S5830iDXMB1_REV00.tar.md5 PDA_S5830iDXMB1_REV00.tar.md5 Free Samsung Support.url
5file.Galaxy.Y.Duos.S6102ZXXMA2_OXELL1.zip
136.73 MB 25 0 2015-10-02 10:20:11
Description: BOOT_S6102XXMA1_REV02.tar.md5 DefaultCalDataWithBoot_S6102XXMA1_REV02.tar.md5 GT-S6102Z-MULTI-CSC-OXELL1.tar.md5 MODEM_S6102XXMA1_REV02.tar.md5 PDA_S6102ZXXMA2_REV02.tar.md5 Free Samsung Support.url
5file.pit.Galaxy.Grand.Lite.GT-I9060XXUANA2_OXAANA3.OXXANA2Pass-educells08.rar
781.64 MB 49 0 2015-10-08 16:30:25
Description: BOOTLOADER_I9060XXUANA2_2393213_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.42 MB) CODE_I9060XXUANA2_2393213_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.39 GB) CSC_OXA_I9060OXAANA3_2393213_REV02_user_low_ship.tar.md5 (32.71 MB) CSC_OXX_I9060OXXANA2_2421612_REV02_user_low_ship.tar.md5 (37.59 MB) DEFAULTBOOTLOADER_I9060XXUANA2_2393213_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.55 MB) MODEM_I9060XXUANA2_2393213_REV02_user_low_ship.tar.md5 (17.26 MB) baffinlite.pit (3.49 KB)
5files.pit.Galaxy.Ace.3.Duos.S7272XXUAMF8_OJVAMJ2_Arabic_4.2.2.rar
733.46 MB 34 0 2015-09-29 11:57:41
Description: BOOT_S7272XXUAMG1_REV00.tar.md5 (220.06 KB) CODE_S7272XXUAMF8_824184_REV01_user_low_ship_.tar.md5 (1.18 GB) CSC_OJV_S7272OJVAMJ2_823679_REV01_user_low_ship.tar.md5 (59.33 MB) CSC_OJV_SUP_S7272OJVAMF2_823679_REV01_user_low_ship.tar.md5 (47.11 MB) logands.pit (3.11 KB) MODEM_S7272XXUAMG1_REV00.tar.md5 (17.26 MB)
9152 Samsung GT-I9152.repair.zip
726.70 MB 37 0 2015-08-22 16:08:09
Five-piece Samsung i9508 official firmware 5.0 wire brush CHM-I9508ZMUJOA1_ALL_5.0.zip
1.32 GB 22 0 2015-08-10 17:22:52
Five-piece wire brush _ Samsung _I9500ZCUHNF1_ save brick package _4.4.2.rar
1.30 GB 18 0 2015-08-13 17:20:19
G7102XXUAML5_G7102OJVANE1_G7102XXUANE2_4File_Persian_www.21soft.ir.zip
1.07 GB 81 0 2015-02-01 07:05:46
Description: www.21soft.ir=pass
Galaxy S3_GT-i9300_4.1.2_FULL.zip
841.12 MB 156 0 2015-01-26 12:03:56
Galaxy S4 Mini i9192 Full Factory rom 4.2.2kosu.zip
906.35 MB 152 0 2014-12-01 06:24:18
Galaxy S4_GT-i9500_4.3_FULL _MultiPackage Firmware.zip
1.48 GB 137 0 2015-01-26 22:24:31
Galaxy S4_GT-i9505_4.4.2_FULL_MultiPackage Firmware.zip
1.52 GB 168 0 2015-01-26 11:36:15
galaxy.tab2.p5100.10.1.full.file.4.0.4.zip
614.54 MB 77 0 2015-02-27 09:28:40
Galaxy_Note3_SM-N9005_4.4.2_FULL.zip
1.28 GB 129 0 2015-01-31 06:34:35
GT-I9082.five.sets.savebrick.zip
868.29 MB 54 0 2015-08-17 18:59:43
GT-I9100.repair.zip
319.11 MB 55 0 2015-08-16 14:37:32
GT-I9300XXUGMK6_v4.3_OXA_ALL.zip
895.23 MB 189 0 2015-08-31 23:44:36
Description: GT-I9300XXUGMK6_v4.3_OXA_ALL.zip (8 files and folders) AP_I9300XXUGMK6_2168382_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_I9300XXUGMK6_2168382_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXA_I9300OXAGMK6_2168382_REV00_user_low_ship.tar.md5 MODEM_I9300XXUGMK6_REV02_REV04_CL1413323.tar.md5 Odin3_v3.09.zip ��Ϸ����.apk UC������V9.52ר��.apk ��ROM����һ��ROOT_1.9.2.exe
HA3G_EUR_OPEN_32G.pit
3.37 KB 58 0 2015-02-15 11:01:29
i8160 Arabic Flash Filekosu.rar
376.88 MB 79 0 2014-12-01 06:31:18
i9200 Samsung GT-I9200 save brick wire brush Wujiantao pro-test is useful CHU-I9200ZCUCNJ1 highest Edition.rar
1.09 GB 24 0 2015-08-09 13:57:05
i9300_ repair brick brush this ROM_ complete ROM_ brush factory there baseband.rar
711.14 MB 63 0 2015-08-13 16:47:45
N9005ZHUENF1_.zip
1.27 GB 25 0 2015-08-27 11:49:37
Description: AP_N9005ZHUENF1_1860648_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_N9005ZHUENF1_1860648_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N9005ZHUENF1_1860648_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_ZZH_N9005ZZHENF1_1860648_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 手机百度.apk 游戏下载.apk 本ROM可用一键精灵1.9.2.exe
N9006 original official five-piece wire brush incorrigible brick _N9006ZCUFOA1_5.0_ALL_CHN.zip
1.26 GB 18 0 2015-08-22 18:56:23
Description: 2015�����������а���ȫ.url AP_N9006ZCUFOA1_CL3764646_QB3575438_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_N9006ZCUFOA1_CL3764646_QB3575438_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N9006ZCUFOA1_CL3764646_QB3575438_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHN_N9006CHNFOA1_CL3764646_QB3575438_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 H3G_CHN_CHN.pit ����n9006ˢ���̳�.txt �ֹ���_�Ա���Ʒ�Żݼ�.apk
N900XXUDNC1v5.1 (IMEI repair).zip
1.07 GB 75 0 2015-08-26 11:20:15
Description: ro.build.version.release=4.4.2 ro.product.model=SM-N900 ro.board.platform=exynos5
NooR-I9082XXUBMF2_I9082OXABMF2_OXA-Official-i9082(4.2.2)fullkosu.rar
807.74 MB 2522 0 2014-12-01 09:23:58
Note4.N910L.Android5.1.1.N910LKLU1COI2_N910LLUC1COI2_LUC.zip
1.93 GB 9 0 2015-12-30 20:18:16
Description: ALL_LUC_N910LKLU1COI2_N910LLUC1COI2_CL5676775_QB6227450_REV00_user_low_ship.tar.md5
S4I9500XXUHOA7-SER-5.0.1 Lollipop.4file.kosu.zip
1.48 GB 103 0 2015-03-07 06:13:50
S5.G900P.5.0.G900PVPU3BOG1_G900PSPT3BOG1_SPR.zip
1.45 GB 13 0 2015-12-29 04:40:39
Description: ALL_SPT_G900PVPU3BOG1_G900PSPT3BOG1_CL4781399_QB5835017_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
S5.G900V.5.0.G900VVRU2BOG5_G900VVZW2BOG5_VZW.zip
1.65 GB 20 0 2015-12-28 18:21:35
Description: ALL_VZW_G900VVRU2BOG5_G900VVZW2BOG5_CL4782027_QB5845531_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
S5360_JPMA1_OJPMA1_XXLL1 package 3F(2.3.6)fullkosu.zip
132.55 MB 127 0 2014-12-01 09:38:45
S5830IXXLA4_S5830IOXXLA2_ATO_Repacked(mod2xtreme.com).zip
123.24 MB 192 0 2014-12-01 08:46:13
Samsung GT-N7102 N7102 (GALAXY Note 2 Unicom dual card version) to save data brick Wujiantao pro-test OK.rar
1.08 GB 29 0 2015-08-22 15:29:13
Samsung GT-S7562C.repair.zip
429.26 MB 36 0 2015-08-17 17:59:09
Samsung.GT-S7562i.save brick.zip
609.09 MB 31 0 2015-08-17 19:23:27
Samsung.N7105.4file.4.1.2.zip
1.16 GB 26 0 2015-10-18 10:16:03
Description: BOOTLOADER_N7105XXDMC3_1071214_REV04_user_low_ship.zip 1.03 MB CODE_N7105XXDMC3_1071214_REV04_user_low_ship.zip 825.00 MB CSC_DBT_N7105DBTDMD2_1106886_REV04_user_low_ship.zip 158.07 MB CSC_OJV_N7105OJVDMA3_713380_REV04_user_low_ship.zip 188.81 MB MODEM_N7105XXDMC3_REV06_CL1217233.zip 19.15 MB Total: 1.16 GB
Samsung.Tab.3 8.0.T311XXUBNHA_T311OLBBNH2_4.4.2_Thailand_4Files.zip
1.30 GB 19 0 2015-12-17 06:28:20
Description: BL_T311XXUBNHA_1848024_REV01_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLB_T311OLBBNH2_1848024_REV01_user_low_ship.tar.md5 LT013G_EUR_OPEN.pit MODEM_T311DXUBNH1_REV01_CL1599525.tar.md5 AP_T311XXUBNHA_1848024_REV01_user_low_ship.tar.md5
 

Tổng quan đánh giá

Bấm để đánh giá chất lượng

Chấm điểm trung bình / 5. Số lần đánh giá:

Chưa có đánh giá, bạn hãy là người đầu tiên !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status