Sửa chữa nhẹ các bệnh vặt thông thường smartphone

200.000 150.000

Sửa chữa tất cả iphone ipad, samsung mất nguồn, hỏng pin hỏng màn hình, lỏng cáp,  lỏng pin, hở sườn hở màn hình