Nhận bảo hành

0

Nhân viên khi nhận máy bảo hành nhớ ghi nội dung bảo hành vào phân ghi chú đơn hàng gồm nội dung bảo hành phần nào, triệu chứng ra sao, lịch sử sửa chữa